زنی آرایش روزگار

147 های تن ‌ توسنی تعبیر باختین ‌ به )intonation( اعتباری لحن یا آهنگ ‌ توان به ‌ صدا را می دانستکه به نظر او در معنادهی سخن، چهگفتاری و چه نوشتاری، نقشی توان ‌ تر می ‌ معنای دقیق ‌ کند. به ‌ فراتر از بافتمعناشناختی و واژگانی آن ایفا می این صدا در آن کارکردی از زبان است که رومن )locus( گفت که بودگاهِ یاکوبسن بدان کارکرد شعری سخن نام نهاده است: آنگاه که سخن نه بر وگیرنده وگوینده، بلکه بر خود (در اصل: «پیام») تأکید )context( بافتگان ها و موسیقی وزن ‌ دارد و تمام معنایخود را در استعاراتو مَجازاتوجناس ویژه در شعر زنانه ‌ توان این صدا را به ‌ همچنین می 41 آورد. ‌ کلام به جلوه درمی ی ‌ ، یا مرحله )semiotic ای ( ‌ بازگشتی یا خواستی به بازگشت به ساحت نشانه آغازین نزدیکی به مادر، دانستکه ژولیاکریستوا آن را در برابر زبان نمادین معنایمتعارفودستورمندکه ذهنکودک ‌ کند: زبان به ‌ تعریفمی)symbolic( ی ‌ ای ارتباط با محیط و همچون عرصه ‌ ای پساز ساحت نشانه ‌ آن را در مرحله گیرد. در این بازگشت یا در اشتیاق این بازگشت ‌ اقتدار پدر (قانون پدر) فرامی ی ‌ جمع همه ‌ آورد. صدا حاصل ‌ زبان استعاره و مجاز روی می ‌ استکه شاعر به های لفظی و معنوی در یکگفتمان شعری است، اما نیرو و تأثیری ‌ این آرایه اصطلاحسپید از احمد ‌ ها دارد. در این تکه ازشعرِ به ‌ تکاین آرایه ‌ افزوده بر تک ی لفظی یا معنوی اماصداییهست: ‌ هیچ آرایه ‌ شاملو بی وماهمچنان کنیم ‌ دورهمی شب را و روز را هنوز را... با نگاهیبه اینجستارِ یاکوبسن: 41 Roman Jakobson, (1997) ‘Linguistics and Poetics’ In Newton K. M. (ed.) Twentieth-Century Literary Theory. Palgrave.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2