زنی آرایش روزگار

17 شبح یک نام گذرد ‌ پس از گذشتسالیانی دراز که از زمان زندگی طاهره قرةالعین می بار پیدایش یک ‌ نام او تاریخ خون 1 ق)، ۱۲۶۸ – ۱۲۳۳ یا ۱۲۳۱ ،۱۲۳۰( تنها بر زندگیطاهرهکه ‌ بار نه ‌ آورد. این تاریخخون ‌ بدعتمذهبیرا به یاد ما می انداخته است. طاهره قرةالعین را زنیشورشی و نامورترین ‌ بر شعر او نیز سایه گران رهاییزن ‌ شود، یکی از آوازه ‌ درستیگفته می ‌ که امروز به ‌ پیرو بابیا چنان ی او همچون یک ‌ دانند. اما چهره ‌ در تاریخ معاصر ایران یا نخستینِ آنان می یاودرتاریخنیست.طنزتلخیاست ‌ دلایلی، بههمانآشکارگی چهره ‌ شاعر، به اند، تا آنجا ‌ دلیل تاریخیت این نام، در واقعیت ادبی آنشککرده ‌ که درست به توانگفت در خوانششعر طاهره، ما نه با یک نامکه با شبح یک«نام» ‌ که می شود: فاطمه ‌ های دیگری نیز ظاهر می ‌ سروکار داریم. این شبح در کسوت نام یی ‌ ها ‌ تاج، زکیّه... . اینها نام ‌ که نام خانگی او بوده است و نیز اُمّ سَلمَه، زرین ها خوانده یا ملقبشده است. قرةالعین یکی ‌ اشبدان ‌ استکه در دورانزندگی اند، نام ‌ دیگر از القاب اوستو طاهره، اگرچه بیشترِ شعرهایشبدون تخلص توان ‌ روستکه می ‌ انگیز اینشاعر است. ازاین ‌ شعری یا تخلصاصلی و بحث گفتخوانشطاهرهکوششی در یافتن ردّپایی از یکشبح است... . شعر طاهره همچون خودِ رخداد خیزش بابی، خیزشیکه بدعتی را در از اتفاق از زبان زنی به نام ،‌ حد یک ارتداد کامل و جداشدن از مذهب رسمی صورت تحریف و جعل در قالب ‌ ی به ‌ ها ‌ طاهره اعلام داشته بود، از دستیازی های متعصبانه ‌ پنداری ‌ و توطئه )fringe history( ای ‌ های حاشیه ‌ نگاری ‌ تاریخ مصون نمانده است. همچنین باید اشارهکردکه ادبیات آغازین این بدعت، ۱۸۵۲-۱۸۱۷ 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2