زنی آرایش روزگار

33 شبح یک نام تواند تأیید کند. ‌ طاهر با روایتطاهره اینگمان را می ‌ ایمیانشعرشاه ‌ مقایسه طاهر و طاهره از غزل «قماشدل» یا «قماشجان» ‌ در اینجا از دو روایتشاه دهیموموارد اختلافروایتطاهره یا دخلو تصرفات ‌ ایبه دستمی ‌ مقایسه اند، با حروفسیاه نشان ‌ طاهر نقلکرده ‌ او را در روایتیکه اینجا و آنجا از شاه شود: ‌ گونه آغاز می ‌ طاهر این ‌ دهیم. غزلمنسوببه شاه ‌ می رو ‌ چشم و رو به ‌ به ‌ گر به تو افتدم نظر چشم مو ‌ نکته، مو به ‌ به ‌ شرح دهم غم تو را نکته ام ‌ از پی دیدن رُخَت، همچوصبا فتاده کوچه،کو بهکو ‌ به ‌ در،کوچه ‌ خانه، در به ‌ به ‌ خانه مصرع آغازین در روایتطاهره اما چنین است: رو ‌ رو بهچهره، ‌ به ‌ ، چهره گر به تو افتدم نظر اختلافاتدر ابیاتبعدچنیناست: طاهر: ‌ شاه ودیده شد روان ‌ دل، از دل ‌ سیل سرشکو خون جو ‌ بحر، جو به ‌ شط، بحر به ‌ به ‌ قطره، شط ‌ به ‌ قطره طاهره: ام ‌ دل از دو دیده ‌ رود از فراق تو، خون ‌ می یَم،چشمه بهچشمه،جو بهجو ‌ به ‌ دجله، یَم ‌ به ‌ دجله طاهر: ‌ شاه مهر تو را دلحزین بافته بر قماشجان رشته، نخ به نخ، تار به تار، پو به پو ‌ به ‌ رشته

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2