زنی آرایش روزگار

40 شبح یک نام اند، اما تقلید ‌ طرزسخنسعدیرا درحد لفظوصناعاتتقلیدکرده 23 خواند؟ طرز سخنسعدیهرگز سخنسعدی نبوده است. ایکه از این شاعر در دست داریم، ‌ برای شعرهای طاهره در مجموعه ای ‌ توانیمبگوییمکه پاره ‌ هایمشخصییافت، اما می ‌ مشکلبتوانقالبیا قالب ویژه آنهاکه تخلصی را با خود دارند، در قالب غزل سروده ‌ از شعرهایش، به هاییپراکنده دانستو نه لزوماً ‌ توان تغزل ‌ لحاظمضمونمی ‌ شده و مابقیرا به اند. ‌ های تغزلی بدون تخلص ‌ معنای دقیقصناعیکلمه. اغلب این پاره ‌ غزل به آوریم. در انتساباینشعر بدونتخلص ‌ از میان آنها تغزلیکوتاه را در اینجا می کساز منتقدانشکنکرده است: ‌ نظر،کسی یا هیچ ‌ به طاهره به اگر به باد دهم زلفعنبرآسا را اسیرخویشکنم آهوانصحرا را وگر به نرگسشهلایخویشسرمهکشم به روز تیره نشانم تمام دنیا را برایدیدنرویمسپهر هردمصبح برون آورد آیینه مطلارا گذار من بهکلیسا اگر فتد روزی به دینخویشبرم دختران ترسا را پرسیمکه در اینشعر، در اینکلماتموزون،صدایکیستکه مترنم ‌ می ی ‌ های پیوسته ‌ است؟ آیا صاحب اینصدا زنی به نام طاهره است؟ اینشناسه آوردن (به دین خود) و بردن ‌ کشیدن، برون ‌ «م» در پی افعالِ به باد دادن، سرمه کل این غزل در پیوست این فصل آورده شده است. 23

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2