زنی آرایش روزگار

63 ی پار ‌ لاشه قدر هستکه هر خوانشی از هرآنچه از ‌ ما آن ا 2 های او را هم سوزاندند. ‌ لباس این سخن استکه )context( ناگزیر در بافتگان ‌ سخن او در دست است، به ی آنچه را در اینجا از روایات تاریخی عصر و زندگی ‌ رسد و همه ‌ به معنایی می اجمال مرور خواهیمکرد،کوششی برای رهیافتی به همین بافتگان ‌ طاهره به زمانی و ‌ شود و در بی ‌ مکانی سروده نمی ‌ زمانی و بی ‌ است. سخن شعری در بی شود. ‌ مکانینیزخوانده نمی ‌ بی ها ‌ اتاق دنیا آمد؛ یکی از ‌ ق در قزوین به ۱۲۳۳ طاهره با نام اصلی فاطمه در سال ترین شهرهای ایرانی، با معابری پردرختو آسمانی آبی (همچون دیگر ‌ کهن ی ‌ شده ‌ که در بهشتگم ‌ ها... شهری ‌ ها و تاکستان ‌ های ایرانی) و خرابه ‌ شهر اش در بهترین جای این شهر واقع ‌ ی پدری ‌ خانه 3 میلتون نامش آمده است. ،)Martha Root شده بود. این خانه از چشم زائری آمریکایی، مارتا روت ( و بزرگ با نمایی از ‌ از آن دیدنکرده، بنایی بود قدیمی ۱۹۳۰ که در سال فضای داخلی این خانه را 4 اُرُسی). (‌ نواز ‌ درپیچ چشم ‌ های پیچ ‌ سازی ‌ مشبک ایو درخیالچنین وصف ‌ یکی دیگر از دوستدارانغربی طاهره در نمایشنامه ها ‌ هایلاجوردیو قالی ‌ نماید: تالار بزرگی باکاشی ‌ کندکه دور از واقع نمی ‌ می نقل از مارتا روت در: 2 .۱۵۴ ی معارف بهائی، ص ‌ . مؤسسه حضرت طاهره )۲۰۰۰( ، الله محمدحسینی ‌ نصرت .۴۰ . جاویدان، صی بنجامین) ‌ ایران و ایرانیان (سفرنامه )۱۳۶۸( ، س.گ. و. بنجامین 3 4 Martha L. Root, (1938) Tahirih, the Pure, Iran’s Greatest Women. Bahá’í Library Online. 4/21- 5/21.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2