زنی آرایش روزگار

64 ی پار ‌ لاشه فضای 5 یدرخشان... . ‌ ها ‌ ها و ادواتبرنجی با رنگ ‌ ها و تنگوشیردان ‌ و پرده های ایرانی در ‌ یخانه ‌ درونی اینخانه را دیوارهایی بلند و برهنه، همچون همه ساخت. در حصار این دیوارها مکنتو ‌ آن روزگار، از فضای «بیرون» جدا می ماند وحتیصدای زن ‌ ی نامحرم بیرونی پوشیده می ‌ عورتمالکخانه از دیده که نام او درکوچه و بازار ‌ شد، همچنان ‌ هم نباید از ورای آنها در بیرونشنیده می آمد. ‌ نباید با صدای بلند بر زبان می های روحانی مشهور و متمول بودند و پدرش ‌ خاندان طاهره از خاندان ملاصالحبرغانیوعموهایشملامحمدتقیوملاعلی،ازمجتهداننافذالکلام ی ملاصالح دو ‌ رفتند. در کنار خانه ‌ ی زمان خود به شمار می ‌ و مقبول عامه ی کوچکی برای آموزش فرزندان و ‌ مدرسه را، یکی برای طلاب و مدرسه 6 بستگان خود، بنیاد گذارده بودند کهکسروی آنها را در زمان خود دیده است. یی ‌ ها ‌ ی دوم آن بودکه طاهرهکتاب ‌ ی اعیانی و در اتاقی در طبقه ‌ در این خانه ی جوان پیش از ‌ خواند. طاهره ‌ خواند که نبایست می ‌ را، دور از چشم پدر، می گذاران شیخی آشنا ‌ آمیز بنیان ‌ ها را بخواند و با نظرات بدعت ‌ آنکه اینکتاب بایست، آموخته ومستمع ‌ یگوبینو، از معقولومنقول آنچه را می ‌ گفته ‌ شود، به وجدل آنان ‌ یخود بود وگاه در بحث ‌ و مشتاق مباحثعلمای متبحر خانواده ی ‌ ای از تألیفاتشیخ احسا در کتابخانه ‌ بار به جزوه ‌ نخستین 7 کرد. ‌ شرکتمی دادن آن به ‌ یکی از بستگانش برخورد و در پاسخ به صاحب نسخهکه از وام ی این جام بودم و طالب ‌ ها تشنه ‌ کرد،گفته بود: «من مدت ‌ طاهره امتناع می ی خطی در ‌ ی عزیزالله شیرازی، (عکس از روی نسخه ‌ . ترجمهدلیران ربانی لورا کلیفورد بارنی، 5 .۳۵ ی مجلس شورای ملی) ص ‌ کتابخانه .۶۲ ی پیمان، ص ‌ چاپخانه .گری ‌ بهائی )۱۳۲۳( ، احمد کسروی 6 وشی. ‌ ی همایون فره ‌ ترجمه .مذاهب و فلسفه در آسیای وسطا )۱۳۲۸( ، آرتور دو گوبینو 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2