زنی آرایش روزگار

65 ی پار ‌ لاشه گونه تألیفهرچه دارید به من بدهید، ولو پدر ‌ این معانی و بیانات. شما از این هایشیعه بود (از ‌ شهر قزوین در آن زمان اگرچه یکی از کانون 8 متغیر گردد.» اسماعیل به بعد) و «بالغ بر صد نفر از علما و رؤسای دین اسلام در ‌ زمان شاه یجنگاصولیونو اخباریونهم بود ‌ اینشهر اماصحنه 9 آنسکونتداشتند»، های باطنی، مسیحی، اسماعیلی، نقطویو... در میان اقلیتی از ‌ و هنوزگرایش های شیخی و در ‌ ای،گرایش ‌ زمینه ‌ مردم این شهر وجود داشت. در چنین پیش ای برای اذهان منتظر داشت ‌ آغاز، نظراتشیخ احمد احسایی، تازگی پرجذبه یطاهره نیز نفوذکرده بود. ‌ وقال بر سر آن از بیرون دیوارها به درونخانه ‌ و قیل گرایشطاهره به اینجریان را پدر متشرع و مخالفسرسختشیخ احسایی تابید. او عاشقانه دختر را دوست ‌ و سید کاظم رشتی (نورین نیّرین) برنمی کرد. آبروی خانواده در خطر بود ‌ داشت، اما سر پرشور دختر نگرانش می ‌ می و خوف آن داشتکه هتاکان متعصب شهر به جان دختر گزندی برسانند، گفتند: ‌ هاکه در وصفاو و دخترشمی ‌ همان شکوهی نماند در آنخاندان 10 که بانگخروسآید از ماکیان یمهرآمیز با پدر،طاهره اما زندگیپرتنشیرا باشوهر(که ‌ برخلافرابطه رسمزمانه،طاهرهرا بهعقد ‌ سالگی،به ‌ اوهمروحانیبود)داشته است.درسیزده میل و رضایت او نبوده است. ‌ آید به ‌ پسرعمویش درآورده بودند که به نظر می میلی دامن زد و میانشان فاصله افتاد و ‌ نظر با شوهر متشرع بر این بی ‌ اختلاف کوشش ابوالقاسم ‌ . بهی طاهره قرةالعین ‌ ی تاریخی درباره ‌‌ چهار رسالهی عبدالبهاء» در ‌ « رساله 8 .۷۵ بدیع)، ص ۱۴۸( ، افنان .۱۴۲ . چاپ پنجم. صرگ تاک )۱۳۹۷( ، نقل از: فاضل غیبی ‌ ، بهمطالع الانوار 9 .۱۲۸ ، صحضرت طاهره 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2