زنی آرایش روزگار

66 ی پار ‌ لاشه یخود ‌ اراده ‌ چندینگذشتکه طاهره برخلافعرفزمانه و در اوججوانی، به ترین دختر به ‌ از شوهر متارکهکرد. طاهره همچنین از میان خواهرانش نزدیک مادر بود و زیباییخود را از او به ارث برده بود. نگرانی پدر برای طاهره از این دید دخترش با زیبایی منظر و با ‌ نظر چندان هم بیجا نبوده است، چراکه می ی استدلال ‌ ایشگفتو قوه ‌ علم و وقوفیکه به معارفدینی داشت، با حافظه یجهان» ‌ رفتتا «در تقریر، آفتدورانو در احتجاج، فتنه ‌ و زبانی اغواگر، می بر سر زیبایی طاهره از دوست و دشمن در روایات خود با هم 11 شود... . زبانکه با وجود حسن و جمال و غنج و ‌ ای شیرین ‌ اند: «ملحده ‌ القول ‌ متفق یزیبای ‌ )؛ نبیهالاخبار ‌ حقایقحدکمالبود.»( ‌ دلالدرعلوممعقولومنقولبه ی زمان ‌ ی ایرانی؛ خاتون عجم (اقبال لاهوری) و نادره ‌ قزوین؛ مریم مجدلیه ی ‌ شاه، درباره ‌ ی قاجار، ناصرالدین ‌ باره ‌ (ادوارد براون). نقل استکه پادشاه زن 12 او گفته بود: «از هیئتشخوشم آمد، بگذار زنده باشد...» ی ‌ رو بود با خالی در گونه ‌ اند که سبزه ‌ یجزئیاتظاهر طاهرهگفته ‌ درباره رو که یکی از القابش ‌ چپ و گیسوانی سیاه یا گیسوانی طلایی شاید، ازآن ی او کشیده ‌ ) از چهره Dieulafoy تاج بود. تصویری خیالیکه دیولافوا ( ‌ زرین یهر زن بابی دیگر ‌ ی زیبایطاهره باشد و همچهره ‌ تواند تصویر چهره ‌ هم می اشتها بود. غذاخوردنرا دوست ‌ دانیمکه طاهرهخوش ‌ در زمان او. اینرا هم می داشت. ‌ ایرا بر تنخویشروا نمی ‌ داشتو از این نظر هیچ امساکزاهدانه ‌ می داشت، متفرعن بود. پاسخردش ‌ در رفتار باکسانیکه دیدارشان را خوشنمی یشاه با اینشعر نوشت: ‌ شاه در پشتنامه ‌ را به خواستگاری ناصرالدین ای از عبدالبهاء در توصیف طاهره ‌ گفته 11 باب؛ دویست ) «طاهره و آزادی در اسارت» در عرفان ثابتی، (ویراستار) ۲۰۱۹( ، ایرج قانونی 12 .۹۵ . آسو، صسال بعد

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2