زنی آرایش روزگار

67 ی پار ‌ لاشه تو و ملکوجاه سکندری من و رسم و راه قلندری اگر آن نکوستتو درخوری وگر این بَدَستمرا سزا کننده نیازی به آرایش نداشت و برخلاف زنان ‌ اش با زیبایی خیره ‌ چهره اقشار بالایی جامعه در آن عصر در بند ظاهر خود نبود. اما نقل استکه یک های رنگارنگ پوشید و حنا ‌ مناسبت تولد باب در اول ماه محرم لباس ‌ بار به ی خود را آراست و زینت ‌ ی شاهدان دو بار چهره ‌ گفته ‌ همچنین به 13 بست. کرد؛ یکبار درگردهمایی بدشتبود، آنگاهکه «ناگهانحضرتطاهره بدون و بار دوم شبی بودکه او را 14 حجاب با آرایشو زینت به مجلسورود نمود» خانکلانتر،که با طاهره ‌ از محبسبرای اعدام بردند. ازهمسر زندانبان، ابراهیم در ایام «سجن» سخت مأنوسشده بود، نقل استکه طاهره آن شب پیراهن 15 یخود را آراست. ‌ سپیدی بر تنکرد، عطر زد و چهره ای در ضلع شرقی ساختمانی ‌ زندگیکوتاه طاهره را اتاقی دیگر، بالاخانه خان ‌ زند که در آن به امر میرزا تقی ‌ در باغ محمودخانکلانتر، در تهران رقم می امیرکبیر وجانشین اومیرزا آقاخان نوریدوسالرا در بندگذراند. برایرفتنبه یکبار از محبسخود ‌ گذاشتند.طاهره تنها ‌ یتنگباید نردبانمی ‌ اینبالاخانه آمدن از نردبان ‌ هم وقتی بودکه به هنگام بالارفتن یا پایین ‌ گله وشکایتکرد، آن زمین افتاد. در همین اتاق بودکه با چوبجارو و مرکبی از آبسبزیجاتبر ‌ به ،العین ‌ ی طاهره قرة ‌ ی تاریخی درباره ‌ چهار رسالهی محمد مصطفی ابن شبلکاظمی» در ‌ «رساله 13 .۴۸ ص .تاریخ نبیل زرندی ، نقل از ۳۲۶ . صحضرت طاهره 14 همان. 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2