زنی آرایش روزگار

69 ی پار ‌ لاشه ی متشرعین در آن شهر، از راهکرمانشاه ‌ از کربلا و در پی بلوای مَرَده و همدان به قزوین بازگشت. در پی قتل عمویش، ملامحمدتقی برغانی دست یکی از مریدان سیدکاظم رشتی در آن شهر نیز بلوایی به ‌ ق)، به ۱۲۶۳( راه افتاد. پدر برای حفظ جان دختر، او را در اتاقش حبسکرد و نقل است از 17 کردنش را داشته است. ‌ که شوهر طاهره در همان روزها قصد مسموم ملامحمدِ برغانی، همسر طاهره، در منابع بابی همچون متشرعی عصبی و شدنِ پدرش، ‌ دانیمکه پس از کشته ‌ جو یاد شده است. می ‌ خشمگین و انتقام جویی از قرةالعین و یارانشکه بانی و مجریانِ آن قتل ‌ ملاتقی، در پیِ انتقام 18 از خود نشان داد. ‌ رحمی ‌ پنداشت، بیش از هرکسِ دیگر پیگیری و بی ‌ می سرانجام طاهره مخفیانه به تهرانگریختو در آخرینسفر خود تا مازندران و مرز خراسان رفت. در این سفرها تنها و در معیتمردان بود و در هر منزلی از کرد وگاه جان ‌ گری می ‌ ی آیین تازه آوازه ‌ محابا و آشکارا درباره ‌ منازل سفر، بی انداخت. اوج این زندگیکوتاه را حضورشدر گردهمایی ‌ خود را به خطر می آمیز، روبنده از ‌ زندکه پسازسخنانی بدعت ‌ «احتفال» بابیاندر بدشترقممی کننده در اینگردهمایی تاریخی ‌ یخود برگرفت. طاهره تنها زن شرکت ‌ چهره دستتنیچند از بابیان بودکهطاهره ‌ شاه به ‌ بود. در پیترور نافرجام ناصرالدین را نیز دستگیر کردند و پس از دو سال حبس، سرانجام به اتهام ارتداد و فساد یچگونگیکشتن او آمده ‌ بر رویزمین، در باغ ایلخانی به قتلرساندند. درباره استکه مأمور مست او را با روسری ابریشمین خودشخفهکرد. آیا روسری ابریشمین را در گلوی او فروبرده بود یا آن را به دورگردنش پیچانده و فشرده .۵۷ همان، ص 17 )که در ۲۰۱۹ ، (نشر فروغ بابیه و زنان های منوچهر بختیاری، مؤلفکتاب ‌ برگرفته از یادداشت 18 اند. ‌ اختیار نویسندهگذاشته

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2