زنی آرایش روزگار

80 ی پار ‌ لاشه ای آب در حلق آنان بریزند، ‌ رفتند تا در سکرات مرگ جرعه ‌ مردم وبازده می ها تلی از اجساد روی ‌ خشم ملایان را برانگیخته بودند. در معابر و گورستان شد و در این میان متروکاتوبازدگان متمکن به تصرفملایان ‌ هم انباشته می های بلا اهل دربخانه (دربار) و عمال حکومت در ‌ آمد. در این هنگامه ‌ درمی کردند و از ترسبیماری برایحفظجانخود از شهر ‌ ولایاتگندم احتکار می ای ‌ یتوکویل،درمراسلاتشباگوبینو،موریانه ‌ گفته ‌ به 36 گریختند. ‌ بهییلاقاتمی ها ‌ سال 37 اینهیکلعظیم فرسوده (ایران) را از داخلخورده و فروپاشانده بود. قلم ‌ بیز» ایران را در این روزگار به ‌ ی «خاک مشک ‌ بعد توصیفی از افق تیره خوانیمکه اینخاک سراسر«جولانگاه ترکوتاجیک»شده ‌ عبدالبهاءچنینمی و «فارسیانرا بنیاد بر باد رفته بود... اجناسمختلفه و مذاهبمتباغضه و آرای خوانیم: ‌ و از قلمطاهره می 38 ایبودکه بدتر ازجمیععالم بود». ‌ مختلفه به درجه بینی ‌ وتار است؟ آیا نمی ‌ بینیکه از شرار کفر و شرکو فسق، عالم تیره ‌ «آیا نمی شورانند...صبرها تمام ‌ را برهممی ‌ گردندوعالمی ‌ که متلبسبه لباسعلما می لبرسید. یاسیدیاحکم بیننا و بین الظامین ‌ به ‌ هاگداختهگردیدوجان ‌ وجگر 39 بالحق، انکحمیدمجید...» ی اینترنتی. ‌ . نسخهی قاجار ‌ تأثیر اجتماعی و اقتصادی بیماری وبا در دوره هما ناطق، 36 .۱۹۸ برگرفته از رگ تاک، ص 37 اوضاع اجتماعی ایران در عهد قاجار از )۲۰۰۳( ، از الواح عبدالبهاء، برگرفته از: مینا یزدانی 38 .۳۹ ی معارف بهائی، ص ‌ . مؤسسهی بهائی ‌ خلال آثار مبارکه کوشش و بازنویسی یداللهکائدی، (بدون نام ناشر ‌ العین. به ‌ قلم طاهره قرة ‌ به ی اشراق ربانی ‌ رساله 39 . (در یادداشت انتهایکتاب آمده است: «تمام شد ۲۸-۲۷ ی اینترنتی) صص ‌ و تاریخ نشر نسخه اینجانب یداللهکائدی ۱۳۶۸/۷/۲۱ العین در تاریخ ‌ کتاب اشراق ربانی به خط جناب طاهره قرة مشهور به قائدی موفق به بازنویسی این اثر نفیس شد.»)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2