زنی آرایش روزگار

81 ی پار ‌ لاشه ها ‌ پردازی ‌ آیینی بابی-بهائی)ونیزازردیه ‌ (منابعدرون 40 ازروایات«قدسی» نگاری معاصر ایران در پرداختن روشمند به جنبش باب ‌ که بگذریم، در تاریخ گراستکه ‌ نگاری مارکس ‌ همچون حرکتی تاریخی فضل تقدم از آنِ تاریخ کم برای اذهان ‌ ی طاهره و جنبشیکه درگیرش بود دست ‌ ای از چهره ‌ در دوره فکری غبارروبیکرد (طبری و نیز فشاهی). از نگاهی ماتریالیستی به ‌ روشن دستی ‌ های دهقانی با هم ‌ گرایی یکی از آخرینجنبش ‌ تاریخعصر طاهره، بابی وسطای» ایرانی ‌ دست شهری در برابر دستگاه حاکم در «قرون ‌ وران تهی ‌ پیشه ای از عرفان و الحاد ‌ های واقعی خود را در لفافه ‌ شودکه خواسته ‌ قلمداد می های دهقانی در ‌ جنگکرد. با نگاهی به انگلس در کتاب ‌ مذهبی بیان می هایحروفیه و نقطویون،صوفیه و ‌ تنهاجنبشبابیبلکهجنبش ‌ ،طبرینهآلمان شعوبیه، ملاحده وقرمطیانرا اشکالومظاهریازمخالفتاجتماعیدر برابر داند. نباید ‌ می ‌ «رژیمفئودال»وحاکمانعربفئودالدرقروننخستیناسلامی از یاد بردکه این نگرش تاریخی مدیون نگرش احمد کسروی و پیشگامی او ای ‌ در نقد مذهب است.کسروی با نگاهی لیبرال-دمکرات به تاریخ در ردیه های آن با مورخین ‌ یمذهبیخواسته ‌ گراییو لفافه ‌ ی بابی ‌ نگارانه درباره ‌ تاریخ گری ‌ گری،شیخی ‌ صداستودرتبارشناسیآنبرخرافاتصوفی ‌ گراهم ‌ مارکس گذارد. با اینحالهم، او ازطاهره همچون یکی ‌ گری انگشتمی ‌ وخودشیعی ‌ خواندنشو هم از «خانه بیرون ‌ کند که هم درس ‌ مانند جهان یاد می ‌ از زنانکم گراکه مناسبات«آسمانی» ‌ نگاریمارکس ‌ تاریخ 41 آور است. ‌ جستنش» شگفت برای درک مناسبات ‌ ی خامی ‌ منقول در یکگفتمان مذهبی را همچون ماده دلیلداشتنمضمونیمذهبی ‌ گیرد، از یکسو، به ‌ کار می ‌ «زمینی» و مادی آن به تعبیری از عباس امانت 40 ی اینترنتی. ‌ گری، نسخه ‌ بهائی 41

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2