زنی آرایش روزگار

82 ی پار ‌ لاشه و نداشتن تفکری «مترقی»، شکست و سرکوب جنبش بابی را سرانجامی و 42 داند (فشاهی)، ‌ وسطای ایرانی می ‌ محتوم برای آن در شب تاریک قرون ‌ های «انقلابی» آن را نستاید. طاهره از نگرش ‌ تواند ویژگی ‌ از سوی دیگر، نمی های انقلابی ایران ‌ های «شگرف و تابناک» جنبش ‌ گرا یکی از چهره ‌ مارکس 43 است(طبری). ‌ و به هرحالدادخواهانه ‌ اگر این نگرش، رخداد بابیرا «شورشی» مردمی لحاظ مضمون و سرانجامش شباهتی را در آن با جنبش مزدکی ‌ داند و به ‌ می ی دیگری نیز از طاهره ‌ های اخیر به چهره ‌ یابد، در سال ‌ در عصر ساسانی می های دانشگاهی در خارج از ‌ خوریمکه در پژوهش ‌ در متن جنبش بابی برمی ترینِ آنها جنبش ‌ های گوناگون بازتاب یافته است. از مهم ‌ ایران با گرایش بینی شیعی و در ‌ ی «موعودگرایی» و برایندی از جهان ‌ بابی را همچون ادامه کند (عباس امانت ‌ از یک «بدعت» بررسی می ‌ عین حال در قالب مفهومی های اخیر همچنین به جستارها ‌ در این زمینه و در سال 44 و نیز تاد لاوسون). خوریمکه در نهایت حرفی و سخنی تازه بر ‌ های دیگری برمی ‌ نگاری ‌ و تک افزایند. در این میان اشاره به ‌ نگاریِ یادشده نمی ‌ ی تاریخ ‌ های دو نحله ‌ یافته نویسی معاصر در داخل ایران نیز بایسته است. در ‌ دیدگاه «دو رکن» در تاریخ خوانیمکه جنبش ‌ ی امیرکبیر می ‌ ی نگرشکسروی از زبان مورخی شیفته ‌ ادامه ی بشری» افزود ‌ گذار آنکاری نکرد جز آنکه بر «خرمن خرافه ‌ بابی و بنیان . چاپ وسطایی در دوران فئودال ‌ واپسین جنبش قرون شاهنشاهی) ۲۵۳۶( ، محمدرضا فشاهی 42 نخست. تهران: نشر جاویدان. .های اجتماعی در ایران ‌ ها و جنبش ‌ بینی ‌ ها پیرامون جهان ‌ برخی بررسی تا) ‌ احسان طبری، (بی 43 انتشارات انجمن دوستداران احسان طبری. 44 Abbas Amanat, (1989) Resurrection and Renewal: The Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850. Cornell University Press, p. 85.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2