زنی آرایش روزگار

83 ی پار ‌ لاشه دیدگاهی دیگر که زمانی در مقطع انقلاببه جریانی مارکسیستی 45 (آدمیت). ها اذعان به توهماتایدئولوژیکخودکرد،صرف ‌ گرایششدید داشتو بعد ورسم مدنیت و ‌ خبری از راه ‌ خردی و بی ‌ ادعای پیامبری باب را نشانی از بی خواند. با این حال، از نگاه این مورخ، هما ‌ ناتوانی از درک نیازهای زمان می ناطق، مضامین اجتماعی مترقی جنبش بابی از جمله خواست رهایی زنان از آورد. ‌ های نو در اذهان ایرانی به حساب ‌ قید حجاب را باید سرآغاز راهیابی با اینکه زمانی باب در یکی از الواح خود خطاب به زنان نوشته بود باید که ی ‌ گفته ‌ حجاباز میانشما برخیزد،حتی اگر «به نازکی برگدرختباشد»، به هما ناطق، اما بابدر طرح این خواست به اعتدالگرایید و این طاهره بودکه 46 سرانجام حرف آخر را زد. کوتاه سخن بگوییمکه جنبشبابی پس از حرکتطاهره در ‌ نخستو به ی ‌ بودکه در آغاز بود و طاهره هم نه آن طاهره ‌ بدشت دیگر نه آن جنبشی می تنها برای ‌ پار در قزوین یا درکربلا. آشکارشدن صورت وگیسوان یک زن نه دهنده بود، بلکه حتی برای بعضی ‌ ها خبر آن را شنیدند، تکان ‌ مسلمینکه بعد نمود.کسانی از میان ‌ ناپذیر می ‌ باورمندان بابی هم حرکتی نابیوسیده و تحمل ی طاهره که با صدای بلند فسخ شریعتیکهنه را ‌ آنان با دیدن رویگشوده خود و متحیر شدند، بعضی را دیدن این صحنه ‌ داشت، ازخودبی ‌ اعلام می «مجنون»کرد، یک نفر با بریدنگلویخود دست به انتحار زد وکسانی نیز از .۱۴۶ . انتشارات پیام، صهای میرزا آقاخانکرمانی ‌ اندیشه )۱۳۵۷( ، فریدون آدمیت 45 ی ‌ ی انگلیس و نتیجه ‌ ، ادعا کرده بود جنبش بابیه دسیسهامیرکبیر آدمیت در چاپ نخستکتابش، خواهی مجبتی مینوی ‌ القائات مأمور انگلیسی، آرتورکانولی، بوده استکه بعد با پیگیری و توضیح این ادعا را پسگرفت. .۷۱ . انتشارات خاوران، ص ۱۸۴۸-۱۸۳۴ ایران در راهیابی فرهنگی )۱۹۹۰( ، هما ناطق 46

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2