زنی آرایش روزگار

85 ی پار ‌ لاشه پیخوان دعوتعشق اوهمهشبزخیلکروبیان زده الصلا ‌ رسد اینصفیر مهیمنیکهگروهغم های ‌ هاوبا آشناییبیشتربا نوشته ‌ توانباعباسامانتموافقبودکه بعد ‌ می هایمعمولمیاننظروعمل، ‌ بابآنچهطاهرهراشیفتهکرد، برخاستنتخالف اما از این نظر تنها طاهره 52 ظاهر و باطن، وخاصوعام... درسخنان باببود. نبودوبسیارکسانیدیگر نیزمجذوبسخنانبابشده بودند.شیفتگیطاهره تر از ‌ نظر سخت ‌ توان فروکاست. به پرسشی برگردیمکه به ‌ همین حد نمی ‌ را به صورتتاریخعقاید و نهصرفاً ‌ رسد که منابع تاریخی و تحلیلیحتی به ‌ آن می اند برای آن پاسخی پیداکنند. پاسخ به این پرسش ‌ شرحعلّی رویدادهاکوشیده آورد: اینکه ‌ شودکه از دل آن پرسشدیگریسر برمی ‌ تر می ‌ روسخت ‌ ویژه ازآن ‌ به ی بنیاد معرفتیِ یک ‌ توانست از حیطه ‌ «ذهنیت»ی همچون طاهره تاکجا می هاییکعصر که مبنایشناختآنرا ازهرچیز ‌ عصر (افق یا اساسدانستگی فراتر گذاشته باشد؟ اینسخنی ‌ دهد) قدمی ‌ در زمانحال آن عصر تشکیل می گزافنیستاگر بگوییمطاهرهحتیپیشازخود بابو باشدتوصراحتی ‌ به 53 درنگشریعتکهنه پی برده بود. ‌ بیشاز او به بایستفسخ بی 52 Apocalyptic Islam, p. 112. نویسد که او فسخ شرع قرآن را از ‌ حال طاهره می ‌ کاظم سمندرکه در شرح ‌ رجوعکنید به نظر شیخ 53 جمیع یا از اغلب اهل بیان زودتر دریافته بود: .۴۹ ، صالعین ‌ ی طاهره قرة ‌ ی تاریخی درباره ‌ چهار رساله

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2