زنی آرایش روزگار

87 ی پار ‌ لاشه انگیزتر اینکه حرکتطاهره در بدشتحرکتی زودهنگام تلقی ‌ بود، و شگفت اصطلاح «در ‌ شناختی و به ‌ های اخیر در تحلیلی جامعه ‌ در سال 54 شود. ‌ می رسند که ‌ های تاریخی به این نتیجه می ‌ زمانی»، پژوهشگرانی باگردآوری داده جنبش بابی اگرچه «در قلبکشور شیعی» ایران رخ داد، اما عاری از تعلقات ای در دست ‌ کننده ‌ افزایند هیچشاهد و مدرکقانع ‌ عاطفی سرزمینی بود و می گوییکه ما 55 نیستکه گرایش «ناسیونالیستی» این جنبش را نشان دهد. ایمکه بابیان اوایل با علاقه ‌ خوانندگانکنجکاو امروز تاکنون بر این تصور بوده هایمنتشرشده در استانبولو باکو یاشعرهای ‌ نامه ‌ ها وشب ‌ و پیگیرانه روزنامه اند! ‌ شده ‌ هایناسیونالیستیمی ‌ اندودچارهیجان ‌ خوانده ‌ میهنیعارفرا می بندیتاریخی را نیز بیفزاییم. ‌ یدوره ‌ گفته باید مسئله ‌ بر تصور تداوم پیش که اشاره شد، در چهارچوب روش «ماتریالیسم ‌ گرا، چنان ‌ مورخان مارکس های دوران فئودالی در شب تاریک ‌ ی جنبش ‌ تاریخی» جنبش بابی را ادامه بندی برگرفته از الگوی مورخان ‌ اند. این دوره ‌ وسطای ایرانی شرح داده ‌ قرون بندی مارکس از تاریخ اروپایی را در تحلیل ‌ روس بود که برداشتی از دوره های تاریخی جوامع شرقی اساسکار خود قرار داده بودند. رد ‌ بندی ‌ صورت ایمعنویت(ایدئالیسم) تاریخیدر برابر ‌ معنایباورداشتبهگونه ‌ ایندیدگاه به توانیم فراساختار را ‌ روستکه ما نمی ‌ گرایی تاریخی نیست، بلکه ازآن ‌ مادی ی تاریخی ‌ های تولید و مبادله) در هر لحظه ‌ یکپارچه با فروساخت آن (شیوه سازیِ مادی/معنوی ‌ منطبق سازیم و توضیح دهیم، تنها مگر آنکه با دوگانه .۱۴۶ ، صوسطایی در دوران فئودال ‌ واپسین جنبش قرون 54 55 Moojan Momen and Peter Smith, (1986) ‘The Bábí Movement: A Resource Mobilization Perspective’, In Iran: Studies in Bábí and Bahá’í History. Los Angeles: Kalimat Press, pp. 33-93.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2