زنی آرایش روزگار

88 ی پار ‌ لاشه اصطلاح، ‌ کننده دانسته و به ‌ ) یکسره ساحت مادی را تعیین ideal (آرمانی یا ی تاریخی قرار داده ‌ ی دیالکتیک واقعه ‌ ی وزن را روی یککفه از دوکفه ‌ همه بارههشداردهندهاستکهدرتعارضبابرداشت ‌ هایمارکسدراین ‌ باشیم.آموزه دهنده را خود نشانی از ‌ سازیِ برتری ‌ ها لنین) این دوگانه ‌ سطحی انگلس(و بعد کند. اشکال دیگر این نظریه، تعمیم نهفته در ‌ آ گاهیکاذبتاریخی قلمداد می توان با ادوار تاریخیکشوری در ‌ بندی تاریخی اروپایی را نمی ‌ آن است. دوره وسطای ایرانی، برعکس ‌ شرق همچون ایران یکسان و همانند دانست. قرون اروپا، بعد از عصر روشنگری آن (فردوسی، رازی، خیام و...) رخ داده بود. ی آن انحطاط اندیشه و فرهنگ، ‌ وسطایی و لازمه ‌ آری، بر این شب دراز قرون ایفاقدحافظه ‌ گذشت، اما انسان ایرانیهنوز بهیمه ‌ بار می ‌ سالیانی دراز وخون در همین دوره که 56 ها بود. ‌ ی قرن ‌ اش خاطره ‌ ترین خاطره ‌ نشده بود. نزدیک در کنار مساجد، ‌ -بومی ‌ ها، این ساحات عمومی ‌ خانه ‌ مدنظر ماست، قهوه بعد کارشان رونق ‌ ی دوم قرن نوزدهم به ‌ مشتریان خود را داشتند و از نیمه ها در ‌ خانه ‌ یگوبینو، مردم عادی در این قهوه ‌ گفته ‌ به 57 بیشتری پیداکرده بود. های شاهنامه (در فرادهش ‌ هایکربلا به داستان ‌ سال سرجمع بیش از داستان 58 دادند. ‌ مکتوبو «شفاهی» آن)گوشفرامی هاست... ‌ ی قرن ‌ ام خاطره ‌ ترین خاطره ‌ با وامی از این سطر شعر شاملو: نزدیک 56 های فرهنگی. ‌ . دفتر پژوهشهای ایران ‌ خانه ‌ قهوه )۱۳۷۵( ، علی بلوکباشی ‌: نگاهکنید به 57 ی نگارنده است. ‌ . تقسیم فرادهشکتابی و مکتوب، افزوده ۱۹۹ ، صرگ تاک نگاهکنید به: 58 های خود نقالان ‌ های ملهم از شاهنامه اما با پرداخت و نوآوری ‌ مقصود از فرادهش شفاهی، روایت ی فردوسی اختلافاتی دارد. جلیل دوستخواه بخشی از این ‌ استکه با روایت مکتوب شاهنامه فرادهش (روایت مرشد عباس زریری اصفهانی) را گردآوری و ویراستهکرده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2