زنی آرایش روزگار

89 ی پار ‌ لاشه هاوازجملهجنبشمذهبی ‌ کهاشارهشد،جنبش ‌ گرا،چنان ‌ رویکردمارکس باب را در جوامع فئودال در اساس بازتابی از تضاد میان اربابان حکومتی و دهد. جنبشباب اما تنها از بطن این تضاد سر بر ‌ محلی با روستاییان نشان می فقطروستاییانفقیر، بلکه قشرهایفرودستشهری ‌ نیاورده بود. اینجنبشنه ها و نخبگان فکری را هم در ‌ وران و سوداگرانِ خرد و حتی از بالایی ‌ از پیشه ساز کرده بود. در میانگروندگان به ‌ یجغرافیایی با خود هم ‌ یگسترده ‌ یکپهنه گردیدر اصفهانکه ‌ بینیم؛ ازسلمانیدوره ‌ ایمی ‌ اینجنبش، ازهر قشر وطبقه ایدر کردستان، از مجتهدیسرشناسو ‌ او را بریدند تا خان قبیله ‌ گوشو بینی ایقاجاریتا دختریروستاییاززنجانبه نامزینبکه پنجماه با لباس ‌ شاهزاده مردانه (برای آنکه جنسیتششناخته نشود) سنگر به سنگر با قشون حکومتی خاستگاه اجتماعی 59 جنگید و سرانجام نیز جان بر سر این پیکار گذاشت. ی فرودستکه از قشر بالایی ‌ که اشاره شد، نه از طبقه ‌ خود طاهره نیز، چنان و خونین بابیان در پی ترور ناموفق ‌ روحانی زمان خود بود. سرکوبگسترده دست عمال حاکمیت فئودال صورت نگرفت، ‌ شاه نیز فقط به ‌ ناصرالدین های مختلف ‌ ی ورود به بهشت با مدیریت حکومت میان لایه ‌ بلکه این برگه ها توزیع شده بود و ملایان نیز اغتنام فرصتکرده، ‌ میل این لایه ‌ اجتماعی و به وقمع آنان سودها بردند. ترسحکومت از خیزش ‌ برای انتقام از مرتدان و قلع کیش ‌ ی بابیکه در کنار زنان و مردان هم ‌ ساله ‌ خان، دختر شانزده ‌ علی ‌ زینب ملقب به رستم 59 جنگید و کشته شد. دو تصویر از او درکتابی در اصل ۱۸۵۰ ی خود در زنجان در سال ‌ شده ‌ محاصره ها). ‌ بدون نام نویسنده و مترجم، آمده است (رجوعکنید به: پیوست ،تاریخ بابیه به زبان روسی به نام ای از ‌ با سپاس از منوچهر بختیاریکه این دو تصویر را در اختیار نگارندهگذاشتند. ایشان به نسخه های آن از نگاه ‌ اند به خط میرزا مصطفیکاتب ازلی و با حواشی متعدی بر برگه ‌ اینکتاب دست یافته ی ویلیام میلر در ‌ بابیه ی ‌ ازلیان. این نسخه یکی از سه نسخ موجود از اینکتاب استکه در مجموعه شود. ‌ ی دانشگاه پرینستون نگهداری می ‌ کتابخانه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2