اقتصاد ایران

اقتصاد ایران تقریباً در تمام عرصه‌ها‌ با بحران مواجه است. درآمدهای نفتیِ کشور به علت تحریمها به حداقل رسیده و کفاف هزینهها را نمیدهد. دولت برای تأمین مخارجِ خود به چاپِ پول روی آورده و همین رشد نقدینگی به یکی از مهمترین عوامل تورم و گرانی تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری بهشدت کاهش یافته، صندوقهای بازنشستگی ورشکسته شده‌اند، بازار ارز و طلا، مسکن، مواد غذایی، خودرو و تقریباً همه‌ی کالاهای مصرفی دچار تلاطم شدید شده است، و قیمت‌ها روزبهروز افزایش می‌یابد.

در این مجموعهگزارش‌ها با تکیه بر آمار و ارقام به علل بروز این بحران می‌پردازیم.