تاریخ انتشار: 
1396/12/17

خاک، شکوفه، آتش

شبنم طلوعی

Dust-Flower-Flame Documentary film (فیلم مستند خاک-شکوفه-آتش)

فیلم مستند «خاک-شکوفه-آتش» دﺭباره‌ی ﺯندگی طاهره قرةالعین ﺍست؛ ﺯنی اﺩیب که تأثیر حضوﺭﺵ ﺍز قرﻥ ۱۹ ﻭ ﺩوﺭاﻥ قاجار تا ﺍمرﻭز بر جنبش‌های برابری‌خوﺍه زنان ﺍدﺍمه ﺩﺍرﺩ. نوشتن ﻭ گفتن ﺍز قرةﺍلعین ﺩر ﺍیرﺍﻥِ پس ﺍز ﺍنقلاﺏ ﺍسلامی ممنوع ﺍست. حتی ﺩﺭ تجدید چاپ کتاﺏ‌های تاریخی یا ﺍدبی فصل‌ها ﻭ صفحه‌های مربوﻁ به ﺍو حذﻑ شده ﺍست.​ فیلمی از شبنم طلوعی، ​مجری طرح لادن دوراندیش، از تولیدات «رسانه پارسی».