تاریخ انتشار: 
1401/08/08

بازخوانی اعتصابات کردستان بعد از انقلاب ۵۷

سوما نگهداری نیا - منصور محمدی

بازخوانی اعتصابات کردستان بعد از انقلاب ۵۷