باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 98 یک میثاق با خداست و این باز به این معناست که آدمی به عنوان یک گیرد. پس مفهوم دینی میثاق به ‌ اندیشه در قرارداد با خدا و اراده او قرار می شود که دارای ‌ اصل تقدّس انسان به عنوان موجودی آزاد و خردمند تبدیل می آشکار 9 حقوق است و باید در تعیین سرنوشت خود فعّالانه مشارکت نماید. است که این مفهوم نوین از میثاق نیازمند مفهوم نوینی از انسان و حقوق اجتماعی و سیاسی مردم است. برای توضیح بیشتر به یکی از آثار باب مشهور به تفسیر هاء اشاره نماییم که همانطور که از نام آن پیداست به تفسیر حرف هاء اختصاص ‌ می دارد. این اثر در پاسخ سؤال کسی است که از اصل حقیقت و حقیقت ادّعای اش با عنوان ‌ باب از او پرسیده بود. در پاسخ به سؤال پرسشگر که نامه توانند به نیروی تفکّر و ‌ نویسد آدمیان می ‌ آغاز شده باب به او می ˝ هوالعزیز ˝ تعمّق و با رویکردی عقلانی و عرفانی خودشان حقیقت را بشناسند، چه که تواند از پرسش خود ‌ پاسخ او در همان سؤال او موجود است و او حتّی می نماید که پاسخ به سؤال تو حتّی در ‌ همۀ حقایق را دریابد. سپس اضافه می حضور دارد. پس از آن در تمام ˝ هاء ˝ اوّلین حرف نامه و سؤالت یعنی حرف پردازد تا پرسشگر بفهمد که چگونه حتّی در ‌ آن نوشته به تفسیر حرف هاء می در اینجا نیازی 10 توان یافت. ‌ سخن و سؤال خودش همۀ حقایق را بالقوّه می بینیم پیامبر جوان ایرانی آدمی را ‌ به شرح محتوای آن تفسیر نیست ولی می داند که حتّی در سؤال کردن او از پیامبر ‌ حدّی عزیز و شریف و مقدّس می ‌ به خواند. ‌ هم او را به استقلال در اندیشه، خود شناسی، و تأمّل عرفانی فرامی از نظر باب همه چیز در هستی با یکدیگر پیوسته و در ارتباطند و خرد راستین کند که آدمی در هر چیز حضور همه چیز را احساس و درک ‌ زمانی جلوه می نماید چرا که خود آدمی نیز جامع همۀ حقایق هستی است و خودآ گاهی انجامد. ‌ راستین مآلاً به معرفت تمامیّت هستی می یکی از مفاهیم بنیادین در آثار باب تعبیر او از هویّت آدمی است. در های گوناگونی که ایشان را از یکدیگر ‌ تعریف سنّتی، آدمیان بر اساس ویژگی شوند. در علوم اجتماعی و فلسفی معاصر، از جمله ‌ کند معرّفی می ‌ متمایز می توان بحثی دیالکتیکی دربارۀ میثاق از آن ‌ مثلاً ن.ک. اثر او به نام تفسیر هاء که می 9 .8۶:11۶ استنباط کرد: محفظه ملّی آثار بهائی .8۶:109 تفسیر هاء، محفظه ملّی آثار بهائی 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2