باب و جامعۀ بابی ایران

99 بینی باب ‌ جهان فلسفۀ پسامدرن هویّت آدمیان بر اساس قومیّت، زبان، وطن، جنسیّت، نژاد، ها و ‌ مذهب و طبقۀ اجتماعی آنان، یا به عبارت دیگر از طریق تفاوت دهد. ‌ دست می ‌ گردد. امّا باب تعریف نوینی از انسان به ‌ تضادّشان شناسایی می در این تعریف، آدمی دارای دو جنبه یا دو مقام است: الوهیّت و عبودیّت، همانند یک آینه است که بیان فارسی گفتۀ ‌ یا خداوندی و بندگی. آدمی به این آینه از دو قسمت تشکیل شده: یک قسمت شیشۀ آینه است، و دیگر گردد. این خورشید چیزی ‌ تصویری است که از خورشید در این آینه ترسیم می جز صفّات و اسماء خدا نیست و همۀ آدمیان در این تصویر مشترکند. حقیقت او آیه و نشان خدا و فیض و صفّات الهی است که در شیشۀ ˝ وجود ˝ آدمی یا گردد. اگرچه وجود آدمی حقیقت اوست امّا ‌ او متجلّی و آشکار می ˝ ماهیّت ˝ های خاصّ هر شخصی است که او را از دیگران جدا ‌ ماهیّت آدمی ویژگی کند که به حقیقت و هویّت راستین آدمیان ‌ سازد. باب بشریّت را دعوت می ‌ می یعنی صورت و مثال خدا که در آینۀ انسان تصویر شده توجّه کنند و در نتیجه 11 عنوان وجوداتی مقدّس و عزیز و دارای حقوق رفتار نمایند. ‌ با یکدیگر به که به اعتبار ماهیّتش موجودی است یگانه و متفرّد، در عین ‌ آدمی درحالی حال به اعتبار وجودش جز ئی از تمامیّت هستی است که در درون خود همۀ ای پیوسته با تمامیّت سلسلۀ هستی است، خدا ‌ گیرد، حلقه ‌ هستی را در بر می ترتیب ‌ را در درون خود دارد، و با همگان در ارتباط ذاتی متقابل است. بدین شادمانی و حقوق هر آدمی به شادمانی و حقوق همۀ نوع انسان وابسته و چنین از نظر باب تفرّد انسان، استقلال و آزادی او، و ‌ هم ‌ پیوسته است. به اندیشیدن مستقلّ او مقتضای حقیقت آدمی است. ج. خرد گرا یی و انسان-محوری کند تا با ایمان به ‌ دیدیم که باب آدمیان را تشویق به تأمّل و تحقیق می های خود حقیقت را شناسایی نمایند. باب در بیان این نکته تا بدانجا ‌ توانایی گوید که اگر در این زمان حتّی یک ‌ ای نمادین می ‌ گونه ‌ رود که به ‌ پیش می مورچه هم بخواهد که معانی باطنی و نهفتۀ قرآن را از طریق سیاهی چشم تواند چرا که سرّ ربّانی و تجلّی ‌ خود کشف و ادراک نماید البتّه که می .۴:1 بیان فارسی 11

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2