باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 100 یاد آورد که نهضت ‌ باید به 12 صمدانی در همه چیز در حرکت و جریان است. باب درست نقطۀ مقابل اندیشۀ غالب در مکتب اصولی است که از آغاز قرن نوزدهم با چیرگی بر مکتب اخباری بر فقه شیعه در ایران مسلّط گردید. مکتب اصولی بر این باور تکیه کرد که مردم در درک احکام و قوانین مربوط ها تقلید و پیروی نمایند ‌ به دین و زندگی وظیفه دارند از علماء و اجتهاد آن و نه از برداشت و فهم خود. نتیجۀ این امر آن طور که تاریخ نشان داده نفی برابری حقوق مردم، نفی دمکراسی، تشویق مردم به تقلید، شستشوی مغزی عامّه، و هتک و خدشۀ مفهوم انسانیّت بوده است. امّا در همان زمان یعنی پیش از نیمۀ قرن نوزدهم پیامبر جوان شیرازی بر ضرورت خردگرایی و ها تأ کید ‌ عنوان پیش فرض دین و عرفان و اخلاق و ارزش ‌ استقلال فکری به های باب ‌ هایی از این خردگرایی در نوشته ‌ نمود. در این بخش به جلوه ‌ می پردازیم. ‌ می برابری مؤمنان و لغو اقتدار آخوند و کشیش. باب در آثار خود نهادی به نام آخوند، کشیش یا امثال آن را لغو کرد و به توضیح این بیان فارسی منبر رفتن را نهی نمود. با نقل این حکم از کتاب :پردازیم ‌ مطلب می مُلَخّص این باب آنکه نهی شده از صعود بر منابر و امر شده استواء بر اعراش یا سریر یا کرسی تا آنکه کلّ از شأن وقر بیرون نرفته. و اگر محل اجتماع است بر تختی کرسی گذارده که کلّ توانند استماع نمود کلمات حق را. و ثمرۀ آن اینکه لعلّ یوم ظهور ِحقّ کسی به ‌ خواهی به ‌ افتخار تعلّم نزد آن مبدء علم متعلّم گردد... امروز می اشخاصی که مبدء علم او فهم کلمات عبادی است که به او ایمان 13 ای محبوب خود را. ‌ آورده تصدیق کنی او را. اینست که نشناخته ریزد و بالا ‌ در گفتۀ بالا، باب بنیان مشروعیّت رهبران مذهبی را در هم می بیان باب در تفسیر سوره کوثر این است: فَاعرَف اِنٌ اللّهَ نَزٌلَ القرانَ بِمثلِ خلقِ كلِ شَيئ 12 حَتٌی لَو اَرادَت نَملَةٌ اَن تُصَرِّفَ كُلَ اياتِها وبواطنِها ومقاماتِها فی حُكمِ سوادِ عَينِها لَتَقدِرُ بِذلكَ لِانٌ سّرَ الرّبانيةِ وتجلّی الصَمدانيةِ قَد تَلَجلَجَت فی كلِ شيئٍ.. .7:11 بیان فارسی 13

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2