باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 102 حوادث عجیب و غریبی که طرد آن نظام باشد. از دیدگاه باب معجزه تواند دلیل حقّانیّت پیامبر باشد چرا که این مطلب با عدالت خدا در ‌ نمی تضادّ است. معجزه حتّی اگر حقیقت داشته باشد فقط برای کسانی که در اند معتبر است. باب تنها و تنها یک عامل را دلیل ‌ همان لحظه شاهد آن بوده شمارد و آن کلام پیامبر است که با خلّاقیّت ‌ و میزان راستی یک پیامبر می ها و معانی نوینی را ‌ خویش گویای اقتضاء زمان است و فرهنگ و ارزش برای مردم به بار آورده و آنان را درجهت شکوفایی کمالات انسانی کمک 15 نماید. ‌ می بازسازی روز رستاخیز، دوزخ و بهشت گیرترین مظاهر فرهنگ خردگرایی در آثار باب این است که او ‌ از چشم همۀ مفاهیم سنّتی دینی را که با خرد و دانش در تضادّ محض بوده و با ای ‌ های روحانی و انسانی نیز در ستیزند به شیوه ‌ مقتضای عدالت و ارزش طوری که همان مفاهیم در ‌ بدیع بازسازی و مورد تعبیر قرار داده است. به معنای نوین خویش بر خردگرایی، بزرگی انسان، و هشیاری تاریخی دلالت ترین این مفاهیم سنّتی تعبیر متداول از قیامت و جنّت و جهنم ‌ّ کند. از مهم ‌ می است. برداشت متداول دنیای اسلام از روز قیامت و دوزخ و بهشت بر اساس ظاهر آیات قرآن، و نه حقیقت آن قرار دارد. این مفهوم جامعه و تاریخ را بیند، با مقتضیات خرد در ستیز است و با عدالت خدا ‌ ایستا و غیر تاریخی می یابد. با همین ‌ دهد تضادّ می ‌ که مرتکب خطا را تا به ابد مورد شکنجه قرار می عنوان فرافکنی ‌ ای مادّی و جنسی و به ‌ عنوان پدیده ‌ برداشت بهشت اساساً به گردد. ‌ آرزوهای جسمانی تصویر می شود ‌ اوّلین نکته این است که از نظر باب آنچه از دوزخ و بهشت اراده می تنها در مورد انسان نیست. همه چیز در هستی دوزخ و بهشت خود را دارد. بهشت هر چیز شکوفایی کمالات بالقوّه آن شیء و دوزخ آن محرومیتش از بر این باور است که نه تنها آدمی بیان فارسی رسیدن به کمال خود است. بلکه طبیعت نیز مقدّس و دارای حقوق خدادادی است و وظیفۀ آدمی است که تا آنجا که در توان اوست بکوشد تا اشیاء به حدّ کمال یعنی به بهشت بیند و انسان را موظّف به ‌ خود نایل شوند. باب همۀ هستی را مظاهر خدا می .2:1۶،۶:8 ،2:1۴ ،2:1 بیان فارسی از جمله ن.ک. 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2