باب و جامعۀ بابی ایران

107 بینی باب ‌ جهان بالقوّۀ آن است و این کمال نهایی نیز جز بازتاب صفّات و اسماء خدا در آن نیست بنابراین باید که در اسم هر چیز به حروف الفبای آن توجّه کنیم و هر های خدا بپنداریم. در این صورت اسم هر ‌ حرفی را مخفّفی از یکی از نام شود که آن هم چیزی نیست جز ‌ های خدا مبدّل می ‌ ای از نام ‌ چیز به مجموعه کنند که ‌ حقیقت آن شیء. نتیجۀ این طرز فکر این است که آدمیان عادت می ها و نیز ‌ هر چیز را مقدّس و ربّانی و ارجمند بشمارند و در نتیجه با همۀ انسان های طبیعت با احترام و تجلیل و عشق رفتار نمایند. در کتاب ‌ با همۀ پدیده زند. به گفته اوحتّی در سنگ نیز که ظاهراً ‌ باب مثال سنگ را می بیان فارسی ارزشی است باید اسماء خدا را که در قرآن آمده است بازیافت. ‌ جماد بی یعنی در سین آن سُبّوح، در نون آن نور و در گاف آن (و در این مورد کاف چون در قرآن و زبان عربی حرف گاف وجود ندارد) کریم را دید. در نتیجه شود: ‌ های خداوند می ‌ همه چیز تبلور نام از آنجایی كه اهل بيان را خداوند امر فرموده كه كلّ شیء را به اليه كمال خود ظاهر گردانند اذن فرموده ايشان را كه هر شیء ‌ منتهی ‌ اسماءاللّه جلّ و عزٌ خوانده شود كه هيچ ‌ حروف اسم او به ‌ را به نفسی در هيچ شیء نبيند الّا طلعت ظهور مشيّت را كه در او ديده اليه رتبه جماد سنگ است در سين او ‌ شود الّا اللّه. مثلاً منتهی ‌ نمی نبيند الّا سُبّوح و در نون او الّا نور را و در كاف او الّا كريم را، چه 23 قلب او. ‌ ذكر كند بقول يا چه خطور كند به مقام زن و نفی نظام مردسالاری مقام و حقوق زنان و لزوم رفتاری برابر و انسانی با ایشان از دیگر تعالیم را قاعده و ˝ احسن سبیل محبّت ˝ باب است. در یکی از آثار اوّلیۀ خود باب نویسد آزار زنان حتّی به اندازۀ ‌ شاخص رفتار با زنان توصیف نموده و می باب بیان فارسی در 24 یک چشم برهم زدن نیز تعدّی از فرمان خداست. نماید که باید برای همگان شادمانی به ارمغان آورد. امّا شاد ساختن ‌ تأ کید می ۵:9 بیان فارسی 23 سلوک کن با نساء خود به احسن سبیل محبت... و میازار ایشان را به طَرفِ عینی (چشم ˝ 24 (صحیفه عدلیه. ˝. بر هم زدنی) که به قدر همین طَرف محجوب از حکم اللّه خواهی بود .)38 . ص

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2