باب و جامعۀ بابی ایران

109 بینی باب ‌ جهان حروف حیّ، که طاهره یکی از ایشان بود، اوّلین هیجده نفری 26 برابر شمارد. بودند که به باب ایمان آوردند و به همین جهت آنان در تاریخ بابی دارای آیند. این فرهنگ نوین بابی که طرد نظام ‌ شمار می ‌ بالاترین مقام روحانی به مردسالاری است بعدها در فرهنگ بهائی به اعلام برابری حقوق زنان و مردان انجامید. به خاطر خداوند و خلق او دهد. او ‌ دست می ‌ باب در مورد رفتار آدمی یک قاعدۀ کلّی اخلاقی به (لله و لخلقه) ˝ خاطر خلق او ‌ خاطر خدا و به ‌ به ˝ گوید کارهای انسان باید ‌ می شکلی عرفانی با قاعده اخلاقی کانت (عمل ‌ باشد. در این قاعدۀ کلّی که به گردد ‌ بر مبنای نیّت پاک) تجانس دارد، نه تنها اصل پاکی نیّت تأ کید می از ˝ خاطر خدا عمل کردن ‌ به ˝ شود که قاعدۀ ‌ بلکه این نکته نیز تصریح می ناگسستنی است. پس فعل آدمی نباید ˝ خاطر خلق عمل کردن ‌ به ˝ قاعدۀ ابزاری برای دنبال کردن منافع خصوصی و خودخواهانه او باشد بلکه باید با 27 حسن نیّت و به قصد خدمت به نوع انسان و همۀ مخلوقات صورت پذیرد. (دربارۀ سلوک ˝ السلوک الی اللّه ‌ فی ˝ های خود بنام ‌ در یکی از نوشته ˝ خاطر خدا و بخاطر خلق او ‌ به ˝ طرف خدا) پیامبر ایرانی پس از ذکر اصل ‌ به خاطر خدا رفتار کردن تبعیّت ‌ دارد: اوّل آنکه به ‌ دو نکتۀ دیگر را هم بیان می از فعل خلّاق خداست. به این معنا که فعل خلقت خدا نه از روی احتیاج و گیرد و در نتیجه آدمی ‌ یا غرض شخصی بلکه از روی مهر و لطف صورت می های ‌ نیز باید از خدا پیروی کند و دیگران را به ابزاری برای خواسته دارد اینست ‌ ای که باب بیان می ‌ خودخواهانه خود مبدّل نسازد. دوّمین نکته گذارد ‌ که لطف و عنایت خدا عمومی است و میان کافر و مؤمن تفاوتی نمی پردازند باز خداوند به آنان رزق و ‌ و حتّی زمانی که آدمیان به انکار خدا می گفتۀ باب باید آدمیان در رفتار خود با همگان ازجمله ‌ بخشد. به ‌ نعمت می نام دوّمین تفسیر بسملَه پس از ذکر اسامی هفده نفر از حروف حیّ ‌ باب در اثری به 26 عنوان ‌ گوید که خداوند جوهر این هفده نفر را گرفت و آن را در نفس طاهره به ‌ می ودیعت نهاد. ‌ هجدهمین نفر به 7:2 بیان فارسی 27

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2