باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 110 28 گیرند. ‌ کافران نیزهمین روش را پی فرهنگ اجابت از چشمگیرترین آموزه های باب ایجاد فرهنگی است که همگان خود را های آنان را اجابت ‌ در مقابل نیاز و رفاه همگان مسئول دانسته و خواسته گوید که هرکس باید پاسخ پرسش ‌ می بیان فارسی نمایند. باب در کتاب ای دریافت کند باید به آن ‌ دیگران را به سودمندترین شکل بدهد و اگر نامه گفته باب باید از این هم فراتر رفت و اگر کسی نیازی دارد ‌ پاسخ گوید. امّا به حتّی اگر آن را بر زبان هم نیاورد باید به ندای وضعیت او و شرایط زندگی او پاسخ داد یعنی باید نسبت به همگان احساس مسئولیّت کرد و در بهبود نویسد: ‌ می بیان فارسی حال دیگران کوشش نمود. سوی كسی خطّی نويسد بر ‌ واجب گشته در اين ظهور كه اگر كسی به چنين اگر كسی لسان حالش ناطق ‌ اينكه او را جواب دهد... و هم چنين اگر مقاعد آن ‌ باشد بر متفرسٌين لازم است اجابت او، و هم محلّ اجابت باشد يا ظهورات ديگر كه نفس بصير خود ادراك كند واجب است اجابت او، تا آنكه هيچ نفسی در هيچ موقع ‌ می 29 سبب حزنی مشاهده ننمايد. تا آنكه هيچ نفسی در هيچ موقع سبب حزنی مشاهده ˝ این امر یعنی ترین اصول اندیشه اخلاقی و اجتماعی باب است. یعنی ‌ّ یکی از مهم ˝ ننمايد نه تنها نباید باعث حزن احدی شد بلکه باید باعث بهجت و شادمانی مردم هيچ طاعتی در بيان اقرب از ادخال بهجت در قلوب ˝ گفته باب ‌ گشت. به 30˝. ها نبوده ‌ مؤمنين نبوده و هم چنين ابعَد از حزن بر آن کُن لِلّهِ و لِخَلقِهِ بِمِثلِ ما كانَ اللّهُ لِنَفسِهِ و لِخَلقِهِ فَكَما اِنّ اللّهَ خَلَقَكَ لا مِن شيئٍ فَاَنتَ 28 لِوَجهِهِ بِدونِ طَلبِ الثّوابِ و الخَوفِ مِنَ العِقابِ و كَذلِكَ فی كلِّ ˝ مُخلِصا ˝ فَاعبُدهُ خالصا الشُئوناتِ و الدِّلالاتِ. و اَنتَ اِن فَتَحتَ عَلی قَلبِكَ ذلكَ البابِ لَتُخلِّق بِاخلاقِ الرّحمنَ فَاِن ظَلَموكَ الكلّ اَنتَ تَعفُو عَنهُم و تُحسِنُ الَیهِم كَما اِنّ الَذينَ كَفَروا بِاللّهِ انّه سُبحانَهُ يَرزُقُهُم بِفَضلِهِ و كَذلِكَ اَنتَ فَابسُطِ القاعدةَ فی كلِّ الدّلالاتِ و العلاماتِ. (فی السلوک الی اللّه). ۶:19 بیان فارسی 29 7:18 بیان فارسی 30

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2