باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 112 خواهد که پیروانش در صنعت به علوّ کمال برسند و در این باره از پیشرفت ‌ می کند و پیروانش را ‌ صنایع غربیان یا حروف الفیه (اهل انجیل) ستایش می در مؤمنين بيان ديده نشود شیئی الّا انكه آن شيئی ˝ : نماید تا آنکه ‌ تشویق می كمال رسيده باشد, چنانچه امروز حروف الفيه چگونه مميّزند ‌ در حدّ خود به و در عین حال که 33 ˝. البيان گردد ‌ در طرزيت از ساير ملل همين قسم من فی خواهد که ‌ نماید از ایرانیان می ‌ برای رشد روحانی و اخلاقی غربیان دعا می آنان نیز در اتقان و تلطیف صنایع خود بکوشند و از دستیازی به این وظیفۀ 34 روحانی غفلت ننمایند. برای تحقّق این پیشرفت صنعتی و عدالت اجتماعی باب بر مسئولیت کند که ‌ عنوان مثال او بیان می ‌ نماید. به ‌ خطیر دولت و زمامداران تأ کید می باید پادشاهان در تمامی قلمرو خود همانند غربیان وسائل ارتباط جمعی مثل کند که این کار باید برای همه و در ‌ وجود آورند ولی تأ کید می ‌ پست به مندان ‌ مندان و قدرت ‌ دسترس عموم مردم باشد و نه آنکه صرفاً به ثروت های خود به تفصیل در بارۀ ‌ همین ترتیب در یکی از نوشته ‌ به 35.محدود گردد مسئولیت پادشاهان برای ریشه کن ساختن فقر، عمران جامعه، پیشرفت و اتقان در صنعت و هنر، حمایت و تشویق نخبگان علمی و صنعتی، و دوست گوید ‌ کند و می ‌ چنانکه عزیزان خود را دوست دارند بحث می ‌ داشتن مردم هم ها به این منظور است که در ممالک شما هیچ چیز که چشم احدی ‌ که همۀ این ترین سلاطین نزد ‌ ترین و نزدیک ‌ را محزون کند دیده نشود. به بیان او محبوب خدا کسی است که دارای بیشترین عطوفت و رأفت به مردم باشد. در پایان گوید: ای پادشاهان از خدا ‌ آن نوشته، باب خطاب به پادشاهان چنین می پسندید روا ندارید. پس ‌ بترسید و برای احدی آنچه را که برای خودتان نمی مواظب حال مردم باشید که مبادا احدی در جایی از قلمرو شما با دلی 36 اندوهگین از شما سر به بالین گذارد. 3:17 بیان فارسی 33 نویسد: فَاِنّی كُلَما اَنظُرُ فی اَصنافِ خَلقِكَ فَوقَ الارضِ ما شَهِدتُ ‌ عنوان مثال باب می ‌ به 34 خَلقَ ظُهورٍ ِمثلَ خَلقِ الاِنجيلِ فی صُنعِ صَنايِعِهِم وبَديعِ بَدايِعِهِم وقَد حَزُنَ ياالهی فُؤادی فيهِم بِاَنّ مِثلَ هؤلاءِ لا يَنبَغی مِن جودِكَ باّنَ تَرِضیَ مِن اَن يَحتَجِبَ بِلِقائِكَ. (کتاب )29:۶27 الاسماء، محفظۀ ملّی آثار بهائی .۴:1۶ بیان فارسی 35 متن بیان باب اینست: اَن یا اوِلی السُلطان فَلتَتّقُنَ اللّهَ اَن لا تُریدُنّ لاَحد ما لا تُریدُنّ 36

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2