باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 114 آیین بابی هرگز نباید احکام شدید را اجرا کرد و تنها پس از پایان آیین بابی و آمدن دین بعد یعنی دین مَن یُظهِرُه اللّه آن احکام قابل اجرا می شود. امّا خود باب صدها بار تأ کید می کند که با آمدن پیامبر بعد، تمامی احکامی که کند. البتّه بهاءاللّه ‌ او آورده منسوخ است و بهاءاللّه هر چه که بخواهد حکم می ها را مطلقاً ‌ نیز نه تنها این نوع احکام شدید را قبول ننمود بلکه جملگی آن ترتیب جنبۀ مترقّی آیین بابی در سایۀ یگانگی آیین بابی و ‌ تحریم کرد. بدین بهائی واقعیّت یافت. نتیجه باب در دوران کوتاه رسالتش با طوفانی از حوادث و وقایع سهگین روبرو انگیزی به خلق آثار ‌ بود. با این همه توانست با نوآوری و خلّاقیّت حیرت بینی باب ‌ فراوانی در زمینه مفاهیم دین، عرفان، و اجتماع بپردازد. جهان آورد، ‌ منطقی دیالکتیک و تاریخی را در عرصۀ دین و تاریخ به ارمغان می نماید، و فرهنگخرد گرایی، انسان- ‌ هشیاری زمانمندی تاریخی را تأ کید می نماید. باب در قامت رهبری دینی ‌ محوری و عدالت اجتماعی را ترویج می های اصلاحی فراگیر در ایران خواب زدۀ عصر ‌ پیشگام طرح نخستین اندیشه های راستین دیگر پیامبر ایرانی زرتشت ‌ قاجار بود و از این جهت با آزمون ترین کتاب آسمانی آیین خود را به زبان فارسی به نگارش ‌ّ آواز. اینکه مهم ‌ هم آورد گویای این واقعیّت است که این آیین (و نیز آیین بهائی که بدنبالش های ایرانی تأ کید بسیار ‌ آید) در عین احترام به اسلام، بر آیین و آرمان ‌ می کند. ‌ های ایرانی را تجلیل می ‌ های گوناگون بسیاری از سنّت ‌ دارد و به شکل عنوان نمونه بر خلاف بسیاری از فقهای اسلام که به هر شکل کوشیدند ‌ به بیان فارسی پرستی گبران معرّفی نمایند، ‌ پرستی و آتش ‌ عنوان بت ‌ نوروز را به کند بلکه روز اوّل سال ‌ نه تنها تقویم بابی را بر اساس سال خورشیدی بنا می شمار ‌ ترین روز سال به ‌ بیانی را نیز همان روز نوروز قرار داده و آن را مقدّس گردد ‌ تعریف می ˝ شمس حقیقت ˝ عنوان ‌ به همین ترتیب پیامبر به 38 آورد. ‌ می و آتش، همانند آتش جاودانی که نماد پرستش اهورامزداست، اینک نماد گردد. در آثار باب همانند آیین زرتشت، طبیعت ‌ بالاترین حقیقت روحانی می ای کوتاه ‌ بار ذکر جمله ‌ ای یک ‌ یابد تا بدانجا که هفته ‌ و عناصر آن تقدّس می .۵:3 بیان فارسی 38

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2