باب و جامعۀ بابی ایران

127 یباب ۀعماج راتخاس یافتند. ‌ نمی از جمله اسناد فراوانی است که ناکامی ۱۸۴۵ گزارش ابوت در ماه مارس دهد. وی ‌ های خارجیان نشان می ‌ تجّار ایرانی را در مقاومت در برابر رقابت برای نمایاندن میزان ناتوانی محمّد شاه در برابر خواستۀ تولیدکنندگان کاشان کند مشکلات ایشان در مورد ‌ دعا می ˝ کند که گفته بود ‌ به پاسخ شاه اشاره می دهد: ‌ کنسول بریتانیا چنین ادامه می ˝. ورود محصولات اروپایی حل شود هیأتی مرکّب از تجّار و تولیدکنندگان از شهرهای اصفهان و کاشان اند. ‌ به تازگی برای شکایت از وضع ناگوارشان وارد پایتخت شده شود شکایت ایشان مربوط به ممنوعیت روسیه از ورود ‌ گفته می به ‌ های با طرح و نقش ‌ کالاهای ابریشمین زردوزی شده یا قواره منطقۀ قفقاز است. امّا به نظر من ایشان در مورد خساراتی که از ناحیه تجّار اروپایی متوجّه ایشان شده نیز شکایاتی طرح خواهند شاه فقط در اصفهان ‌ کنند که در زمان فتحعلی ‌ کرد. اینان ادّعا می های ابریشمی وجود ‌ دوازده هزار دستگاه بافندگی برای بافت پارچه داشت امّا اکنون به خاطر تشدید رقابت تجّار اروپایی و ممنوعیت ورود کالاهای ابریشمی ایران به روسیه و کم شدن مصرف این کالا خاطر تغییر سلیقه در پوشاک، فقط چند کارگاه در این ‌ در دربار به است. وضع در کاشان نیز چنین است و بیم نابودی ‌ شهر باقی مانده رود. در سفر ‌ خاطر ممنوعیت ورود آن به روسیه می ‌ این صنعت به حضرت به اصفهان تجّار شکایات خود را به او تسلیم نمودند ‌ اعلی گیری کند ولی این ‌ و شاه قول داد که موضوع را با سفیر روس پی ممنوعیّت هنوز ادامه دارد. چنین نگرانی خود از سرنوشت شکایات هیأت تجّار تبریز در ‌ ابوت هم کس نیست که به شکایات ‌ هیچ ˝ : دارد ‌ بیان می ‌ مورد رقابت تجّار یونانی دانند صدراعظم اصولًا از هر مطلبی که مربوط ‌ ایشان رسیدگی کند. همه می به تجارت باشد روگردان است و هیچ امیدی نیست که از ناحیۀ او اقدامی های کلان کاری انجام ‌ صورت گیرد. دیگر وزراء نیز بدون گرفتن رشوه 21˝. بینم ‌ دهند. من هیچ امیدی در توفیق کار این هیأت تجاری نمی ‌ نمی 21 F.O. 60/117, no. 3, 31 March 1845, Abbott to Aberdeen, Tehran.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2