باب و جامعۀ بابی ایران

133 یباب ۀعماج راتخاس وابستگی به آیین جدید در وضع اقتصادی خانواده مؤثّر افتاد. پس از تدریج تجارت خود را در بغداد تعطیل کردند که ظاهراً عامل ‌ ایمان به باب به ویژه راه تجارتی بغداد ‌ موثّر آن وضع ناگوار رکود تجارت در جنوب ایران و به زمان برادران نهری ثروت و وقت و نیروی خود را صرف پشتیبانی و ‌ بود. هم گسترش آیین جدید نمودند. علاقه و شیفتگی برادران نهری به مسألۀ ظهور موعود از مکاتباتی که بین ایشان و سیّدکاظم رشتی در دست ۱۲۶۰/۱۸۴۴ پیش از سال ظهور باب در شواهد و ˝ اند در مورد ‌ ای که به باب نگاشته ‌ در نامه 40 است نمایان است. از قلم باب صادر شده الاسماء ‌ قیوم که در آغاز ˝ شرایط دین خالص های ایشان از باب در نامۀ دیگری از کیفیت ‌ پرسش 41 اند. ‌ هایی نموده ‌ پرسش و رمز و راز دعا، شفاعت، و وظیفۀ ملائکه قبر نشان علاقۀ ایشان به دانستن چنین از باب ‌ تری از باورها و شعائر شیعی است. ایشان هم ‌ بینانه ‌ حقایق واقع دربارۀ ظهور او و مناسبتش با رهبران شیخیّه، شیخ احمد احسائی و سیّدکاظم طالب از مساله بداء ‌ اند. ضمن نقل حدیثی از علی ابن ابی ‌ رشتی پرسیده 42 (تغییر ارادۀ خداوند، که در مکتب شیخی از اهمیّت فراوان برخوردارست) های احادیث شیعی در رابطه ‌ اند تا شاید دلیلی برای عدم تحقّق وعده ‌ پرسیده دهد ‌ ای از قرآن رجوع می ‌ با ظهور باب بیابند. باب در پاسخ آنان را به آیه الکتاب (خداوند قادراست محو کند و ‌ّ یمحوُاللّهُ مایشأءُ و یُثبتُ و عندهُ ام ˝ در زمینۀ وقوع 43˝) سازد آنچه اراده نماید و جوهر کتاب با اوست ‌ مستقر می بداء، این گفتۀ باب تفسیری برای موجّه داشتن ظهورش در تضاد با بشارات گونه ‌ آخرالزمانی شیعه بود که منتظر ظهور امام غائب در عتبات بودند. این کند که از عتبات به ‌ ، به سیّد محمّد علی توصیه می ۱۸۴۶/۱۲۶۲ طاهره قرّةالعین در سال اصفهان برگردد و تلاش کند برادر بزرگتر خود را از ظهور باخبر سازد. این توجّه به سیِّد ها در سال ‌ ابراهیم احتمالاً به خاطر ارتباط او با علمای طراز اوّل در شهر بود. بعد ، هنگامی که باب در اصفهان اقامت داشت، سه برادر در یک میهمانی به ۱۸۴۷/۱۲۶۳ افتخار او دعوت شدند که سیّد محمّد، امام جمعه، برادر سیّد حسین، محمّد تقی هراتی، .)Nabil 208-9 ؛18 ، جا ‌ محمّد رضا و دیگران حضور داشتند (همان .۵۱۶ قتیل 40 های ملّا محمود، سیّد محمّد علی نهری و پیروان دیگر نوشته شد. ‌ نامه در پاسخ سؤال 41 .)۱۵۶( ۱۵۴-۶۱ .۳۳ ،۹۱ محفظه ملّی آثار امری شماره .157 ، جا ‌ همان 42 .۳۹ آیه ۱۳ ، سورهقرآن 43

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2