باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 134 تفسیر از وقایع روز رستاخیز بر اساس نیازهای زمانه برای رویارویی با های روزگار، برای تجّار جوانی که با این مشکل روبرو ‌ خطرات و چالش پرسش دیگر برادران نهری دربارۀ اصطلاح 44 شدند جذّاب و گیرا بود. ‌ می (دلیل) در زیارتنامۀ امام هفتم شیعیان و معانی مکنون در آیات قرآن ˝ حُجّة ˝ در رابطه با آن بود. در پاسخ ایشان باب ضمن تشریح هفت مرحلۀ تکاملی در تجلّی الهی تأ کید کرد که خداوند در مورد هفت امام بداء را تکرار کرده، است نیز بداء تکرار شده است. ˝ حجّة ˝ و به همان کیفیّت در مورد خود او که کند که عقل و دلایل عقلی است که سرنوشت انسان را تعیین ‌ باب تاکید می خواهم کسی جز با دلیل عقلانی به ‌ پروردگارا تو آگاهی که نمی ˝ : کند ‌ می لقای تو فائز شود. اینست مقام انسان و مقام اهل بیان که ایشان را از مردم های بعد بسیاری از تجّار جوان توسّط ‌ در سال 45˝. سازد ‌ سرگشته متمایز می برادران نهری به آیین بابی هدایت شدند البتّه هر قدر که احساس برادران همه رفع حجاب طاهره در اجتماع ‌ آمیز بود، با این ‌ نهری به پیام باب تقدّس الضّحی، همسر هادی ‌ بدشت با بازتاب منفی ایشان روبرو شد. امّا شمس تری نسبت به اقدام طاهره داشت. دیدارهای او از طاهره، و ‌ دیدگاه موافق توانست موجب بدگمانی هادی ‌ احتمالاًاین که خود نیز رفع حجاب نمود، می نسبت به درستی اقدام طاهره بوده باشد. پس از خاتمۀ اجتماع بدشت با حملۀ ساکنان دهکدۀ نیالا به بابیان هادی نیز از جمله مقتولین بود. امّا محمّد علی به اصفهان مراجعت کرد. وی پس از واقعۀ طبرسی و تیرباران باب تقریباً فعّالیّتی نداشت، اگر چه ایمان محکم خود را به آیین باب و سپس بهائی تا 46 آخر حیات حفظ نمود. .۱۵۸ ،۹۱ محفظه ملّی آثار امری، شماره 44 های میرزا محمود و سیّد محمّد علی نهری: ‌ چنین نامه باب در جواب سوال ‌ جا،. هم ‌ همان 45 .۱۴۵۲-۵۲ ،۲۱ ،۹۱ دو تن از فرزندان سیّد ابراهیم، سیّد حسن و سیّد حسین نهری طباطبائی از پیروان باوفای 46 و ۱۸۶۰ های ‌ بهاءاللّه بودند که به تجارت خانوادگی در اصفهان ادامه دادند و در سال آمدند. آنان همکاری خود را با امام ‌ در زمرۀ بازرگانان معتبر آن شهر بشمار می ۱۸۷۰ جمعه ادامه دادند که برای هر دو طرف مفید و سودآور واقع شد. امّا قرض فراوان امام اش سرانجام او را بر آن داشت که همراه با مجتهد ‌ جمعه به طلبکاران و شرکای نهری بسیار قدرتمند اصفهان، محمّد باقر نجفی اصفهانی (آقا نجفی) فتوای ارتداد برادران نهری طباطبائی را به خاطر گرایش به آئین جدید تأیید کند و قتل آنان را خواستار گردد. ۱۲۹۶/۱۸۷۹ السلطان اجرا شد و دو برادر در ‌ فتوا توسط حکمران اصفهان مسعود میرزا ظل به بعد؛ ۵۲ نورین به شهادت رسیدند. اشراق خاوری،

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2