باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 136 رشتی من به زیارت نجف و کربلا رفتم و در آنجا از شاگردان او شنیدم که آن حضرت در دروس دو سه سال آخر حیات خود تأ کید بر نزدیکی ظهور و گفت که موعود جوانی از تبار هاشم است و ‌ کرد و می ‌ علائم موعود می هنگامی که گروهی از 50˝. علمش لدّنی است نه آن که چیزی آموخته باشد حاجی میرزا جانی 51 پیروان جوان شیخی در مسجد کوفه به اعتکاف نشستند، با توجّه به روابط تجارتی او با بغداد 52 بایست در عتبات بوده باشد. ‌ می احتمال دارد وی با جامعۀ شیخی آنجا در تماس بوده و از آخرین تحوّلات با خبر شده است. تر میرزا جانی، حاج میرزا محمّد اسمعیل کاشانی ملقّب به ‌ برادر جوان که ذبیح 54 مثنوی در 53 ذبیح نیز در جرگۀ مریدان احسائی و رشتی قرار داشت. کند که حقیقت ظهور موعود ‌ سروده به بینش روحانی رهبران شیخی اشاره می بیانگر احساسات منفی او نسبت به علماء شیعی مثنوی را دریافتند. این داند که جلوی ظهور ‌ های ظلمانی می ‌ اصولیه نیز هست که آنان را چراغ اند: ‌ خورشید را گرفته سُبحه باشند عالمان [را] از زمان اندی از ظهور شمس هان ‌‌ مانع زین سبب فرمود آن شمس جهان بر طرف کن سُبحه را از وجه آن این ظهور شیخ و کاظم شد عیان های] نهان ‌ کشف کردند جمله استار [پوشیده سُبحه را برداشتند از وجه حق 50 Browne, E. G. (a) tr. and ed.The New History (tarikh-i-jadid) of Mirza Ali-Muhammed the Bāb. By Husayn Hamadani. (Cambridge University Press, 1893, rep. 1975.) 30. Hereafter cited as: 51 See Amanat RR, Ch. 4. .۲۶ و مقدمه براون ۳۰-۳۲ همدانی 52 لقب ذبیح از سوی باب به او عطا شد و اشاره به داستان ابراهیم در قرآن دارد که حاضر 53 به قربانی کردن پسر خود اسمعیل شد. وی از خود با تخلّص دیگری بنام فانی و عارف کند. لقب دیگر او انیس است که در لوح عربی رئیس از سوی بهاءاللّه به او ‌ نیز یاد می .۸ )۹۵،۱۳۳ ،/۱۹۰۰ ، (قاهرهمجموعۀ الواح مبارکه عطا شد. نک: بهاءاللّه، .ذبیح شناسی نگاه کنید. از این پس ‌ به کتاب مثنوی برای جزئیات 54

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2