باب و جامعۀ بابی ایران

13 پیشگفتار مند نمودن دیانت بود. ‌ ای انجام دهد. تعلیم انقلابی دیگر باب زمان ‌ معجزه یعنی بر خلاف دیگر ادیان که مشروعیّت و قوانین خود را تا ابد پایدار و تغییر ناپذیر شمارده و پایانی برای دورۀ خود قائل نیستند باب اعتبار دیانت را محدود به زمان نمود و اعلام داشت که در آینده نیز ادیان دیگری به مقتضای زمان ظهور خواهد کرد. وی مقام انسان را (بدون آن که بین زن و مرد تفاوتی ها برکشید و همگان را دارای خرد و فهم و عقل دانست ‌ قائل باشد) به آسمان توانند مفاهیم دینی را درک کنند. لذا در آیین خود طبقه روحانی مثل ‌ که می ها را، که بزرگترین مانع پیشرفت و ‌ مجتهدین و ملّایان و کشیشان و خاخام کلّی حذف کرد و بالای منبر رفتن و نماز جماعت برگزار ‌ دانست، به ‌ ترقّی می نمودن – یعنی عبادتی که در آن امام جمعه بر بقیه برتری داشته باشد – منع نمود. باب مقام زنان را ترقّی داد،و بر خلاف علمای اسلام که در آن زمان با علوم و صنایع جدید و هر پدیدۀ نو مخالف بودند، وی آموختن صنایع، ایجاد مدارس و ارتباط مردمان با یکدیگر از طریق ایجاد پست که تا آن زمان باب برای نگارش 3 مخصوص دربار و چاپارهای دولتی بود توصیه نمود. ترین کتاب دینی خود یعنی کتاب بیان، و بسیاری رسالات دیگر، زبان ‌ّ مهم باب جهاد 4 فارسی برگزید و به این ترتیب این زبان را تقدّس مذهبی بخشید. زدایی از دین قرار ‌ را عملاً ممنوع ساخت و یکی از اهداف خود را خشونت داد و تا آنجا پیش رفت که در کتاب احکامش حتّی موجب حزن دیگران 5 شدن را گناهی بزرگ دانست. باید توجّه داشت که باب و سپس بهاءاللّه این تحوّلات را در شکل و ها را دارای منشائی الهی و آسمانی ‌ قالب دیانت و معنویّات ارائه دادند و آن و ارادۀ خداوند برای این زمان دانستند، زیرا تحقّق کامل چنین تحوّلاتی پذیر خواهد بود. ‌ وری از نیرویی روحانی و معنوی به سختی امکان ‌ بدون بهره های دست و پاگیری که ‌ در این انقلاب دینی و اجتماعی شرعیّات و سنّت بینی ‌ جهان ˝ های آیین بابی بنگرید به فصل دوّم این کتاب ‌ برای برخی دیگر از نوآوری 3 .˝ باب یکی از اهداف رهبران انقلاب اسلامی جایگزینی زبان مردم ایران از فارسی به عربی به 4 اللّه)، نور ملکوت ‌ بود. ن.ک. مطهّری، مرتضی (آیت ˝ وحدت میان مسلمین جهان ˝ هدف .۱۶۰ ، انتشارات پایگاه علوم و معارف اسلامی قم، بدون تاریخ، ص ۴ . قرآن، ج باب و مهدی ˝ و فصل پنجم ˝. باب خورشیدی در شبی بی سحر ˝ ، بنگرید به فصل اوّل 5 ˝. موعود: مهار خشونت هزاره گرایان

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2