باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 14 های شرعی دارد حذف شده و ‌ شخص را تمام مدّت در محاصرۀ بکن و نکن در عوض راستی و پاکی و اخلاق و آراستگی ظاهر و باطن مورد تأ کید قرار گرفته است. مورّخین دورۀ قاجاریه اعم از ایرانیان یا اروپائیان با شگرفی و حیرت از سرعت گسترش دین بابی در ایرانِ آن زمان و آمادگی هزاران تن برای از سوی دیگر این نهضت 6 گویند. ‌ جانبازی در راه آمال و افکار باب سخن می از نخستین روزهای تولّد خود با مخالفت دولت قاجار و جامعۀ روحانیّت که زودی دستگیر ‌ دید روبرو گشت. باب به ‌ منافع و مشروعیّت خود را در خطر می و در آذربایجان زندانی شد، پیروانش مورد آزار و کشتار قرار گرفتند و دیدۀ ایرانی ‌ ای فتوای قتل او صادر گردید. پیامبر رنج ‌ سرانجام پس از محاکمه به فرمان میرزا ۱۸۵۰ ژوئیه ۹ حاضر به توبه از ادّعای خود نشد و سرانجام روز 7 تقی خان امیر کبیر در تبریز تیرباران گشت. نکتۀ جالب اینجاست که علمای اسلام از سویی بر آتش اشتیاق مؤمنان دمند و شیعیان در روز تولّد او، پانزدهم شعبان، ‌ برای ظهور قائم موعود می بازد، و ‌ دارند که مراسم نوروز در مقابل آن رنگ می ‌ جشن و سروری بر پا می سازند و آن ‌ از سوی دیگر هر حرکتی که دالّ بر ظهور باشد در نطفه خفه می شمارند. سرکوب بابیان و بهائیان نشان روشنی ‌ را مساوی با کفر و الحاد می از این روش است. حال آن که تمامی بابیان اوّلیه، که بیشتر از طبقۀ طلّاب و علماء و تجّار بودند، گرویدن به آیین باب را دستیابی به کمال اسلامیّت خود دانستند و تحمّل شکنجه و زندان و سرانجام نثار جان در راه ایمان خود ‌ می را مساوی با جانفشانی شهیدان اسلام مخصوصاً شهدای کربلا تلقّی کردند. امروزه نیز چنین است. ‌ می دیانت بابی در زادگاه خود داریوش همایون از روشنفکران معاصر بزرگترین کامیابی بلندپایگان داند که بر ضدّ بابیان و ‌ مذهبی شیعه را تا پیروزی در انقلاب در پیکاری می برای بحثی در این زمینه و این که چگونه با نبودن وسایل ارتباط جمعی ادّعای باب با 6 ˝. ساختار جامعۀ بابی ˝ چنین اقبال وسیعی روبرو شد ن.ک. به فصل سوّم برای شرح محاکمه و تیرباران باب ن.ک. به فصل اوّل. 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2