باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 148 پس از شکست بابیان در طبرسی او 109 نیز در نبردهای طبرسی شرکت جست. را دستگیر کردند و همراه با محمّد علی بارفروشی قدّوس و دیگران به بارفروش بردند. سرکردۀ لشکریان دولتی شاهزاده مهدی قلی میرزا دریافت که دریغ است عبدالمجید با ثروتی که دارد به دست مردم کشته شود لذا او عبدالمجید با دادن صد تومان غرامت از زندان طهران فرار 110 را نجات داد. تقدیر 111 کرد، به مشهد بازگشت و به آیین بابی و سپس بهائی وفادار ماند. سال پس از واقعۀ طبرسی در سن هشتاد و هشت ۲۸ آن بود که مرگ وی رخ دهد. آقا محمّد باقر نجفی اصفهانی معروف ۱۲۹۵/۱۸۷۷ سالگی در سال به آقا نجفی از دشمنان سرسخت بابیان-بهائیان که به دستور ناصرالدّین شاه از اصفهان به مشهد تبعید شده بود مهر خود را پای فتوایی گذارد که در آن پس از کشاکش بسیار حاجی 112 حاجی عبدالمجید مرتد اعلام شده بود. 113 عبدالمجید که حاضر به تبرّی از آئین جدید نبود با این فتوا به قتل رسید. رضا تاجر شیرازی اگر چه زیاد شهرتی نداشت ولی نمونۀ کامل ‌ آقا علی رفت. ‌ شمار می ‌ تجّار بابی خراسان، و حلقۀ ارتباطی بین بازار و مدرسه به ها در مشهد اقامت داشت. زمانی طلبه بود و ‌ اصل او شیرازی بود ولی مدّت کرد و همانجا بود که با همشاگردی خود ‌ در مدرسۀ میرزا جعفر تحصیل می از نبیل ، روایات میرزا لطفعلی، و میمیّه ها درباره طبرسی از جمله تاریخ ‌ بیشتر گزارش 109 کنند. ‌ دار در طبرسی یاد می ‌ نقش او به عنوان خزانه .109 تاریخ میمیه ای ‌ زواره 110 .7۵ ،2. ج تاریخ شهدای امر و ملک خسروی 17۵ سمندر 111 شیخ محمّد باقر اصفهانی (پسر شیخ محمّد تقی)، معروف به آقا نجفی، وارث پدر و بانی 112 ،۱۹۸-۹۹ ،۱/۱ . ج طبقات اعلام الشیعهقدرت عظیم مالی خانوادۀ نجفی بود ن.ک. ها و اختلاف آنان با حاکم وقت ‌ . ثروت و نفوذ نجفی ۲۱۵-۱۷ ،۱/۲ . و ج ۲۴۷-۴۸ اصفهان، ظلّ السلطان بر تسلّط قانونی و مالی آن دو بر شهر، آنان را در تاریخ مجتهدان قرن نوزدهم ایران برجسته کرد. موضع ضدّ بابی-بهائی که در واقعۀ برادران طباطبایی مشهود است، باعث رسوایی و ننگ او در منابع بهائی شد. شرح کاملی از وقایعی دارد که به قتل عبدالمجید نیشابوری منجر شد. پسر ۸۶-۹۰ فؤادی 113 حاجی عبدالمجید، میرزا بزرگ، که بعداً به لقب بدیع مشهور شد تا مدّتی با هویّت بابی-بهائی پدرش در کشاکش بود. سرانجام بهائی شد و در ملاقاتی با بهاءاللّه در عکّا مأمور رساندن لوح بهاءاللّه به ناصرالدّین شاه قاجار گردید. وی در حین اجرای مأموریّت خود در زیر شکنجه جان داد و در جرگۀ شهدای آیین بهائی در آمد. کشتن او شش سال پیش از کشتن پدرش حاجی عبدالمجید رخ داد. در مورد مأموریّت و سرنوشت میرزا .۴۰۴-۱۳ از طهران تا عکّا چنین ن.ک. امانت – وهمن، ‌ بزرگ هم

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2