باب و جامعۀ بابی ایران

149 یباب ۀعماج راتخاس ایمان وی به باب 114 ملّا محمّد بارفروشی (قدّوس) عقد برادری بست. وی و 115 تواند به خاطر دوستی و گفتگوهای او با قدّوس بوده باشد. ‌ می گویند هنگام عزیمت ‌ می 116 قدّوس و ملّا حسین هر سه در یک گروه بودند. بابیان از خراسان به مازندران قدّوس خود را از عهد برادری کنار کشید زیرا با 117 رضا قادر به اجرای دقیق این عهد محکم باشد. ‌ کرد آقا علی ‌ تصوّر نمی رضا به ‌ این حال سابقۀ عضویّت وی در حلقۀ خراسان موجب شد آقا علی های مالی به بابیان ‌ دعوت ملّا حسین برای جهاد پاسخ گوید و متعهّد کمک رضا خود را ‌ در مشهد هنگامی که آقا علی ۱۸۴۸ خراسان شود. در غائله سال ساخت سام خان اُرس، ‌ برای رفتن به مازندران همراه دیگر بابیان آماده می بیگلربیگی مشهد او را دستگیر کرد و به اتّهام ارتداد به شلّاق بست و مبالغ بعدها، شاید به خاطر مشکلات اقتصادی، آقا 118 زیادی از او اخّاذی نمود. 119 رضا کار تجارت را رها کرد و به فروش غلّات پرداخت. ‌ علی 120 حاجی عبدالجواد یزدی که با ملّا عبدالخالق یزدی خویشاوندی داشت از نخستین کسانی بود که از همان ابتدا توسط آقا علیرضا به نهضت بابی .۱۰۰-۱۰۱ فؤادی 114 همانجا. این کار در میان طلّاب امری عادی بود. چنین عهدی نه تنها در امور فؤادی 115 های مشترک و یا ‌ روزانه مثل اشتراک در حجره و غذابود بلکه ایشان را در داشتن گرایش بندی و ‌ کرد.پس از پایان تحصیلات چنین ارتباطاتی موجب گروه ‌ کارآموزی کمک می شد مثل ملّا محمّد باقر شفتی و حاجی ابراهیم کرباسی. ‌ همبستگی بین مجتهدین می .۱۴۰ العلماء ‌ قصص ن.ک. .ظاهراً فاضل مازندرانی اطلاعات خود را از شخصی به نام ۱۷۴ ظهورالحق مازندرانی، 116 ۶۲-۶۳ السلطنه ‌ دست آورده که وی شاید همان آقا سیّد مؤمن در معین ‌ عبدالمؤمن به است. .۱۰۰-۱۰۱ فؤادی 117 ،۱۰ روضةالصفاجا. سام خان اُرُس فرماندۀ کلّ فوج بهادران بیگلربیگی مشهد بود ( ‌ همان 118 های ملّا حسین در مشهد با ‌ ). وی نخستین مامور دولت بود که از فعّالیّت ۴۱۶-۲۰ ،۳۲۹ . هم ۴۲۲ ،۱۰ روضةالصفاخبر شد و مراتب را به حسام میرزا حکمران خراسان خبر داد ( چنین ن.ک Sheil, M. Glimpses of Life and Manners in Persia, (London 1856) 141. .۱۰۰ فؤادی علّاف، احتمالا فروشندۀ علوفه. 119 اش ‌ های دیگری نیز بودند. برادر زاده ‌ . در بین خویشان ملّاعبدالخالق، بابی ۱۲۳ فؤادی 120 محمّد حسن مذهّب (تزیین کننده کتاب)، و میرزا محمّد حسین اعتضاد الاطبّا داماد وی که طبیب بود.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2