باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 150 وی یکی از دلاّلان مورد اعتماد در بازار مشهد بود ولی در واقع 121 پیوست. کرد. دامادش که او نیز بابی بود ‌ به صورت نمایندۀ تجّار شهر مشهد عمل می ارتباط آنان با 122 نمایندگی تجارتی دایی باب را که در یزد ساکن بود داشت. تواند گویای چگونگی آشنایی تجّاری ‌ های باب در شیراز و بوشهر می ‌ دایی مانند عبدالجواد و آقا علی شیرازی با نهضت بابی باشد. خط تجارتی بین شیراز- مشهد که این بازرگانان در آن فعّال بودند و شعبات آنان در طبس، توانست با علمای ‌ ای به وجود آورده بود که اغلب می ‌ یزد و بوشهر، شبکه شیخی سراسر ایران در ارتباط باشد. آوری تجّار به آیین باب به خاطر مشکلاتی که در ‌ در شیراز و بوشهر روی باب دچار آن شد با موانعی روبرو گردید.با آنکه در آغاز توجّه ۱۸۴۵ سال های باب به آن نهضت جلب شد ولی بعدها ‌ گروهی از تجّار از طریق دایی فقط اندکی از آنان به گروه بابیان پیوستند. یک نمونه ایشان میرزا احمد شیرازی ایشیک آغاسی است. وی از خانوادۀ تجّار بزرگ بود و بعدها کتابی در تاریخ عمومی نوشت که شامل برخی اطلاعات تازه دربارۀ باب و آغاز نهضت بابی نیز بود. هنگامی که ادّعاهای باب به تدریج آشکار و اعلام شد وی دچار تردید و تشویش گردید و انتقاداتی نیز بر پیروان باب وارد ساخت. ظاهراً او تنها کسی نبود که با چنین وضعی روبرو شد. منابع بابی از تجّار کنند که پس از مذاکره با ملّا حسین و مقدّس در شیراز ‌ دیگری گفتگو می ولی تنها از نام آنان که به باب وفادار 123 رویکردی موافق به باب داشتند. بودند آگاهی داریم: میرزا عبدالحسن شیرازی که باب را در سفر حج ملاقات کرد، آقا محمّد کریم شیرازی و حاجی میرزا محمّد. نامیده ˝ خاندان افنان ˝ ادّعای باب برای خانوادۀ مادری باب، که بعدها وجود آورد. بزرگترین و کوچکترین دایی او حاجی سیّد ‌ شد، معضل بزرگی به علی که هر دو ساکن یزد بودند به طور کلّی ادّعای ‌ محمّد و حاجی سیّد حسن پیامبر شیراز را ردّ کردند و او را به خاطر اعتقادات کفرآمیزش مورد توبیخ و امّا حاجی میرزا سیّد علی که از دو دایی دیگر به باب 124 سرزنش قرار دادند. جا. ‌ همان 121 جا. ‌ همان 122 .Nabil 65 ،3۶ تاریخ جدید همدانی، 123 .Amanat, RR, Ch. 3 ن.ک. به بخش افنان در 124

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2