باب و جامعۀ بابی ایران

151 یباب ۀعماج راتخاس تر بود از همان آغاز ادّعای او را پذیرفت و دلبستۀ آیین بابی شد و ‌ نزدیک هنگامی که پس از اعلام ادّعای باب خانوادۀ او با حالتی از خجلت و بیم دریغ از ‌ از آینده با این واقعه روبرو گشتند، میرزا سیّد علی به پشتیبانی بی ۱۲۶۱/۱۸۴۵ خواهرزادۀ خود برخاست. در بازگشت باب از سفر حج در سال خدشۀ ‌ سیّد علی در نامۀ مهمی از بوشهر خطاب به برادرش ایمان محکم و بی چند ماه بعد در طیّ نخستین بلوای ضد بابی 125 خود را به باب اعلام نمود. در شیراز که منجر به دستگیری باب توسط حسین خان آجودان باشی حاکم ای موجبات آزادی او را فراهم ‌ آن شهر شد میرزا سیّد علی با گذاردن ودیعه حتّی پس از خروج باب از 126 ساخت و خود ضمانت باب را بر عهده گرفت. که باب در قلعۀ ۱۲۶۵/۱۸۴۹ شیراز ارتباطش را با او از دست نداد. در سال چهریق زندانی بود میرزا سیّد علی به دیدار او شتافت و برای آخرین بار باب را ملاقات کرد. چند ماه بعد وی به دستور میرزا تقی خان امیر کبیر همراه با چند تن دیگر از بابیان در طهران دستگیر شد. هنگامی که وی و شش تن مشهورند، حاضر به تقیّه ˝ شهدای سبعه طهران ˝ دیگر از بابیان، که اینک به نشده و در ایمان خود به باب تاکید نمودند، به اتّهام فساد عقیده و توطئه علیه دولت به قتل رسیدند. چند تن از تجّار سرشناس طهران از جمله التجّار شهر حاضر به وساطت شده و خواستند با دادن وثیقه وسایل ‌ ملک تقاضای ایشان را ˝ آزادی او را فراهم آورند و جانش را نجات دهند ولی او 127 ˝ رد کرد و به حکم قتل خود گردن نهادــ ور ‌ بابیان پیشه ). نویسنده معتقد ۲۵-۳۱( نقل شده خاندان افنان بخشی از این نامه در کتاب فیضی 125 تر حاجی سیّد محمّد است. امّا مضمون نامه و ‌ ها برادر بزرگ ‌ است که نویسندۀ این نامه ای به ادعای جدید نشان ندادند، و حضور ‌ این نکته که دیگر برادران در آن زمان علاقه کند که نویسنده کسی جز حاج سیّد علی ‌ حاج سیّد علی در بوشهر در آن زمان ثابت می نیست. .113 نقطةالکاف ، کاشانی، ۴۵ -۴۶ تاریخ اللّه ‌ ن.ک. به میرزا حبیب ،Nabil 151 126 نقطةالکاف گزارش کامل این واقعه در منابع مختلف از جمله در کاشانی، .Nabil 442-64 127 چنین ن.ک به: ‌ آمده است. هم 21۵-222 Momen, M. The Babi and Baha’i Religions, 1844-1944: Some Contemporary Western Accounts. (Oxford 1981.) 100-105. Hereafter cited as Momen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2