باب و جامعۀ بابی ایران

153 یباب ۀعماج راتخاس میرزا آقا تاجر 133 حاجی سیّد محمود، 132 باف، ‌ باید از میرزا مهدی کامرانی نام برد که جملگی 135 و حاجی میرزا محمّد رضا مخملباف کاشی 134 کاشانی گان کالا و در ارتباط تجارتی با آنان بودند. برای ‌ یا تاجر و یا از تولیدکننده بافی داشت و با هند، ‌ مثال محمّد رضا مخملباف چندین کارگاه مخمل به همین ترتیب چنین به نظر 136 استانبول و بغداد در ارتباط تجارتی بود. رسد که میرزا جانی و ذبیح از صادر کنندگان تولیدات ابریشمین به قفقاز ‌ می و به بغداد بودند. در اصفهان نیز ایمان تعداد چشمگیری از اصناف و تجّار به آیین بابی به های ملّایانی بود که بابی شده بودند ولی خانواده نهری نیز در ‌ خاطر کوشش این امر شرکت داشتند. نام و لقب برخی از بابیان اصفهان گویای حرفۀ ایشان و 137 گر)، حسین مسگر، ‌ کن، احمد صفّار (روی ‌ نیز هست: جعفر گندم پاک را نیز ابتدای نام خود ملّا اینان جملگی لقب 138 کار). ‌ محمّد سرّاج (چرم ‌ علی پز، ‌ مهدی کوره 139 داشتند. در موارد دیگر کسانی مانند کاظم بنّا در کرمان، محمّد موسی نمدمال، و جعفر مُذهّب جملگی از صنعتگران بابی در توان چنین پنداشت که لقب ملّا ‌ می 140 داشتند. استاد ریزبودند که لقب ‌ نی برای اینان، در حالی که به حرفه و کسب خویش اشتغال داشتند، نشان معلومات و سواد ایشان و یا سابقۀ تحصیلات دینی بود و همین حقیقت است که سبب موفقیّت بابیان را در تبلیغ جمع بزرگی از میان اصناف با سواد بیان دارد. ‌ می ق. در طهران اعدام شد. 12۶8 میرزا مهدی در سال .Nabil 221 و ۴-۵ تاریخ امری کاشان 132 -12 ،۳ . ج تاریخ شهدای امر ، و خاطرات آقا حسین آشچی در 82 شماره وقایع اتفاقیه .310 .3 تاریخ امری کاشان ناطق اصفهانی، 133 .227 سمندر 134 محفظۀ آثار ملّی تاریخ امر [بهائی]. السطنه تبریزی، حاجی محمّد بن عبدالباقی. ‌ معین 135 السلطنه. ‌ . از این پس: معین 7۵ . بهائی ایران. نسخ آ و ب جا. ‌ همان 136 .۱۱۶ ،۱۱۵ های ‌ ، شماره ۴21 ، ، اسامی حاضرین در طبرسینبیل 137 .10۵ ظهور الحق مازندرانی، 138 .398 جا ‌ همان 139 140 Nicolas A. M. B., Le Béyan arabie: Le Livre sacré de Bábyst. (Paris 1905.) 402 کند. ‌ به روایتی بابی ناشناسی را نقل می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2