باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 154 های نخستین دوران جنبش بابی در اصفهان جعفر گندم ‌ در موفّقیت داند که در ‌ او را نخستین کسی می نبیل زرندی کن مقام خاصّی دارد. ‌ پاک 142 به جنبش بابی پیوست، 141 ˝ به خاطر دوستی نزدیک با ملّا حسین ˝ اصفهان وارد اصفهان شد با او ملاقات کرد و شدّت ۱۲۶۲/۱۸۴۶ و وقتی باب در سال پاک کن از نخستین مؤمنان به ‌ که گندم ‌ تأ کید به این 143 ایمانش افزون گشت. این آیین در اصفهان بوده شاید به خاطر پایگاه ناچیز اجتماعی و فرودستی پاک کن و سرانجام او را که در قلعۀ ‌ اوست. منابع بابی ایمان کسی مثل گندم آوری ‌ ای از توجّه و روی ‌ جان خود را بر سر این ایمان گذارد نمونه 144 طبرسی دانند. خود باب بر این ‌ دستان و طبقۀ فقیر جامعه به این پیام جدید می ‌ تهی در ارض صاد که در ظاهر اعظم اراضی است در هر گوشۀ ˝ : امر تاکید دارد مدرسۀ آن لایحصی عبادی هستند که به اسم علم و اجتهاد مذکورند در وقت پوشد. اینست سرّ کلام اهل ‌ جوهرگیری گندم پاک کن قمیص نقابت را می ˝. گردد اسفل خلق اعلای خلق و اعلای خلق اسفل خلق ‌ بیت در ظهور که می 145 ترین خواهند شد.) ‌ ترین مردم پست ‌ ترین و شریف ‌ ترین مردم شریف ‌ (پست های شخصی و ارتباطات شغلی و صنفی عامل دیگری در توسعۀ ‌ تماس وران شهرهای مختلف با باب و پیام او شد. برای مثال، آقا علی ‌ آشنایی پیشه اکبر نجّار و آقا محمّد حناساب ابتدا توسط ملّا حسین با ظهور باب آشنا شاد متعلّق به ‌ شدند. آقا سیّد عبدالرّحیم که یکی از کدخدایان دهکدۀ سیاف در 146 اکبر نجار شنید. ‌ حجةالاسلام شفتی بود و خبر ظهور باب را از علی سفری به اصفهان برای شکایت از سرقتی در دهکدۀ خود، با دوست را که به خط قرمز الاسماء ‌ قیّوم نزدیکش علی اکبر ملاقات کرد و احتمالاً (شنجرفی) نوشته شده بود نزد او دید. علی اکبر نجّار به او گفت که آن نوشته تازگی از شیراز وارد شده دریافت داشته است. وی ‌ که به ˝ شخصی دانا ˝ را از 141 Nabil 99. جا. ‌ همان 142 هر دو به این خواب اشاره دارند که به شناخت باب 98 السلطنه ‌ و معین 71 کواکب آیتی، 143 توسط ملّاجعفر در اصفهان انجامید. .Nabil 99 ،202 نقطةالکاف کاشانی، 144 و نه روایت IV, II, 113 Nicolas, Le Béyan . نه ترجمه فرانسوی نیکلا 29۶ ،8/1۴ بیان 145 ) هیچ یک دقیق نیست. ۹۹( از نقل قول بالا Nabil .۳۲-۳۳ های متفرّقه ‌ د. یادداشت ۱۰۲۸ محفظه ملّی آثار امری، شماره 146

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2