باب و جامعۀ بابی ایران

155 یباب ۀعماج راتخاس سپس به دوست خود توصیه کرد که به ناحیه درب کوشک برود و در آنجا ملّا حسین را که سبب ایمان او شده بود دیدار نماید و ایمان خود را به آیین ۱۲۶۳/۱۸۴۷ باب به او اعلام دارد. هنگام اقامت باب در اصفهان وی در سال به ملاقات او شتافت و توقیعی از باب دریافت کرد که در آن او را به 147 ترین القاب ستوده بود. ‌ عالی های صنعتی که به ‌ وران، کارگران متخصّص، و صاحبان کارگاه ‌ شمار پیشه ای رسید. ‌ به تعداد قابل ملاحظه ۱۸۴۸-۱۸۵۰ های ‌ آیین باب پیوستند در سال آمار دقیقی از تعداد و هویّت و نوع پیشۀ این دسته از بابیان در دست نیست که بر آن اساس بتوانیم برآورد دقیقی ارائه دهیم. ولی نام کسانی که در وقایع ریز شرکت داشتند نشان حضور تعداد قابل توجّهی از ‌ طبرسی، زنجان و نی اصناف ایران با مشاغل گوناگون در این وقایع است. از جمله در میان چندین کنندگان واقعۀ طبرسی چهل و یک تن اصفهانی بودند که ‌ صد نفر شرکت هویّت شغلی سی و دو نفر از ایشان معلوم است. سوای هشت ملّا و طلبه، وران و بافندگان و صنعتگران حضور داشتند: یازده بنا، ‌ بیست و دو تن از پیشه های دستباف، (یک بافنده با چرخ دستی، دو گره زن و دو ‌ پنج بافندۀ پارچه تن که در زدن طرح بر روی پارچه ماهر بودند). چهار کارگر ماهر دیگر (یک دار و ‌ کن) و چهار مغازه ‌ کار، و یک گندم پاک ‌ گر، یک چرم ‌ مسگر، یک روی کاسب (دو عطّار، یک قصّاب، و یک دلاّل پارچه). از چهل یک اصفهانی جان به در برد ˝ بقیّةالسیف ˝ در طبرسی چهل تن ایشان کشته شدند و یک نفر 148 ولی بعدا او را در طهران به قتل رساندند. اگر بتوانیم وضع گستردۀ شغلی شرکت کنندگان قلعۀ طبرسی را ملاکی گیری جامعۀ بابی در سراسر ایران قرار دهیم، باید به ‌ برای چگونگی شکل وران بزرگترین ‌ جرأت بگوییم که پس از علماء و روحانیون طبقۀ اصناف و پیشه شکل ۱۲۶۴/۱۸۴۸ های ‌ گروهی بودند که جامعۀ بابی را در حدود سال کنندگان قلعۀ طبرسی که بر ما ‌ نفر شرکت ۲۲۲ داد. به طور کلّی از هویّت ‌ می ۲۶ ، معلوم است شصت درصد ایشان ملّایان درجۀ متوسّط و یا پایین بودند در صد را تجّار، کارمندان ۶ در صد از ملّاکین، و باقی ۸ در صد از اصناف و .101 ظهور الحق جا و مازندرانی، ‌ همان 147 برای پراکندگی جغرافیایی و مشاغل حاضرین در واقعۀ طبرسی به جدول صفحۀ بعد 148 مراجعه کنید.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2