باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 156 % مجموع نامشخص دیگران دولتیان ّ تجار زمین داران خرده پایه اصناف ّ ملایان استان ها شهرها 30 111 ۴3 - 2 1 - 10 ۵۵ خراسان 23 8۶ 3۶ 1 1 - 1۴ 7 27 مازندران 11 ۴1 8 - - 1 - 2۴ 8 اصفهان 9 33 1۵ - - - 1 ۶ 10 سنگسر و شهمیرزاد ۵ 1۵ 7 - - 2 - 2 ۵ قزوین 3 11 ۵ 1 - - - - ۵ فارس 3 11 7 - - - 2 1 1 اردستان 2.7 10 2 - - 1 - 1 ۶ آذربایجان 2.7 10 8 - - 1 - - 1 زنجان 2.۵ 9 ۴ - - - - ۴ 1 یزد و کرمان 1.3 ۵ 1 1 1 - - - 2 تهران ۵ 18 2 - - - - 3 13 دیگر جاها 100 3۶0 138 3 ۴ ۶ 17 ۵8 13۴ کل 1.3 1.8 1.۶ 7.۶ 2۶ ۶0 % 222 شغل نامشخص دیگر

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2