باب و جامعۀ بابی ایران

157 یباب ۀعماج راتخاس وران ‌ تن دیگر بیشتر آنان پیشه ۱۳۶ دادند. از ‌ دولت و دیگر مشاغل تشکیل می پا و یا روستاییانی بودند که به خاطر مشاغل فرودستشان (و یا بخاطر ‌ خرده کمبود اسناد و مدارک) تعیین دقیق شغل ایشان میسّر نیست. حضور تعداد در قیام زنجان نمایشگر 149˝ فقرا، کاسبان بازاری، سادات و طلّاب ˝ فراوان غلبۀ ترکیب شهری ایشان است، از جمله: سه آهنگر، (حاجی کاظم، مشهدی عباس، و استاد مهرعلی که با هم یک توپ صحرایی برای دفاع از بابیان ساختند)، دو کلاه دوز (استاد سائل نویسندۀ تاریخ وقایع زنجان و استاد خلیل)، یک عطّار، یک کفاش، یک نجّار، یک رنگرز، یک خیّاط، یک توتون فروش، یک باغبان و یک باروت ساز. سوای آن در میان مدافعین چنین دو توپچی، یک چاپار، یک درویش، یک دزد سابق و چند ‌ زنجان هم 150 لوطی نیز حضور داشتند. طبقۀ اصناف بار دیگر با رهبری علماء نقش موثّری ۱۲۶۸/۱۸۵۲ سال اللّه قمی (حکّاک) که پسر یک ‌ ایفاء کردند. صادق تبریزی (قناد)، ملّا فتح صحّاف بود دو تن از سه سوء قصد کننده به جان ناصرالدین شاه بودند و پا، کارمندان ‌ داران خرده ‌ بعدها همراه با جمع بزرگی از تجّار بابی، زمین 151 دولت که از سراسر کشور دستگیر شده بودند در طهران به قتل رسیدند. علاوه بر طبقاتی که در بالا نام بردیم، توجّه برخی از تجّار یهودی تربت شدند به ‌ نامیده می جدیدالاسلامحیدریه که تازه به اسلام گرویده بودند و ها سرکوب ‌ آیین باب جلب شد. اینان که اصلشان از شهر یزد بود پس از سال مجبور به قبول اسلام شدند ولی ۱۸۳۹-۱۸۴۰ های ‌ و آزار سرانجام در سال که ملّا احمد ازغندی ۱۸۵۰ در سال 152 بند بودند ‌ مخفیانه به آیین خود پای ۱ ، برگ ۳۰۳۷ . محفظه ملّی آثار بهائی نسخۀتاریخ میرزا حسین زنجانی، 149 و ‌ ها اسامی تنها تعداد کمی از حاضرین در زنجان است که از چندین یادداشت ‌ این 150 ˝ خاطرات شخصی ˝ ؛ آقا عبدالاحد زنجانیتاریخ خاطرات گردآوری شده: میرزا حسین، E.G. Browne, Journal of the Royal Asiatic Society (1897) 29 and ترجمۀ ادوارد براون .۳۰۳۷ و روایت هاشم فتحی مقدّم خلخالی در محفظه ملّی آثار امری شماره ؛.761-862 برای تحلیل کمّی پیشینه، شغل و پراکندگی بابیان اوّلیه ن.ک به: 151 Momen, M. “The Social Basis of the Bābī Upheavals in Iran (1848-53): A Preliminary Analysis” International Journal of Middle East Studies 15 (May 1983) 157-83. ؛۶۳۴ ،۲ . چنین ن.ک. ف. لوی تاریخ یهود ایران ج ‌ . هم ۱۷۹-۸۱ فؤادی 152 W. J. Fischel “The Jews of Persia 1795-1940” in: Jewish Social Studies 12 (1950) 119- 60 (124 and sources in footnote 18); RS X, 248; Amanat, Mehrdad. Jewish Identities in Iran, Resistance and Conversion to Islam and the Baha’i Faith, B. Tauris 20013, 47-50.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2