باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 160 نویسد هنگام اقامت ملّا حسین بشرویی در طهران ملّا محمّد نورالدّین ‌ می ای از یک فعّال بابی [ملّا حسین ‌ نوری معلّم کودکان خاندان نوری نامه علی داد و او بلافاصله با شوق فراوان به آن ‌ بشرویی] به دست میرزا حسین امّا فعّالیّت علنی او در طهران به عنوان بابی در سال 155 پاسخ مثبت گفت. 156 آغاز شد و از آن پس در حوزۀ بابیان طهران به فعّالیّت پرداخت. ۱۸۴۷ علی نیز بزودی به این آیین پیوستند از ‌ دیگر افراد خاندان بزرگ میرزا حسین تر بهاءاللّه، میرزا ‌ جمله: میرزا یحیی (بعدها ملقّب به صبح ازل) برادر کوچک 157 موسی و چهار برادر دیگر، یک عمو و یک برادرزاده. 158 در طهران به دنیا آمد. ۱۲۳۳/۱۸۱۷ میرزا حسین علی (بهاءاللّه) در سال ای بزرگ ‌ خاندانش از ملّاکین مازندران و پدر و پدر بزرگش دارای خانواده پدرش 159 با خدم و حشم در منطقۀ میانرود در بخش نور مازندران بودند. میرزا عباس (معروف به میرزا بزرگ) نوری از استادان مسلّم خوشنویسی در به طهران مهاجرت ۱۸۱۰ وی در اوایل دهۀ 160 دوران اوّلیۀ عصر قاجار بود. کرد. به خاطر پشتیبانی و تشویق شاهان قاجار از هنرمندان و نیز به خاطر شهری بودن با ‌ ها در اشغال مناصب دولتی (و به خاطر هم ‌ امتیاز مازندرانی (طهران اقلیم نور ، (جورج رنالد، اکسفورد بدون تاریخ چاپ)؛ ملک خسروی، حقیقت ای دربارۀ بهاءاللّه و پیشینۀ خانوادگی اوست؛ سه ‌ ) شامل مطالب تازه ۱۹۶۲ / بدیع ۱۱۸ در ،E.G. Browne به قلم براون EI1 در دانشنامه اسلام BAHA’ALLAH مقاله زیر عنوان و در )J.Cole( خوان کول به قلم EIr در دانشنامه ایرانیکا ،A. Bausani به قلم باوزانی EI2 بهائی از جمله – سوای منابع دست اوّل بابی ؛Momen, Religions 177-306 موژان مؤمن که به جزئیات به تاریخ حیات بهاءاللّه پرداخته برخی منابع دیگر نیز از اهمّیت نبیل تاریخ قزوینی میرزا جواد ؛Browne Or. MSS no. F.57 (9( برخوردارند: سیّد مهدی دهجی آمده Browne, Materials 3-11 که ترجمۀ آن به انگلیسی در Browne, Or. MSS no, 26 در تنبیه النائمین است؛ عزّیه خانم، Browne Or. MSS no. 60 (8) and F. 61 (9). را در میان افراد مهم طهران پخش قیوم الاسماء هایی از ‌ ملّا حسین نسخه ، Nabil 104-8 155 کرد. ؛۲۳۹-۴۰ ،۲۰۰ ، ؛ کاشانی ۲۵۷-۷۰ ‌ کواکب آیتی، 156 Browne, TN 59-62; M. J. Qazvini “Epitome” (Browne, Materials 3-4). .1۶1 سمندر ،Nabil 109-19 157 158 Shaykh Muhammad Nabil Zarandī “Chronological Poem” Browne, Journal of Royal Asiatic Society 1899. B. II, 985. 86-97 ؛2-1۶ اقلیم نور ملک خسروی 159 برای آثار خوشنویسی و سوابق خدمات دولتی او ن.ک.. به: 160 Elr. ‘ABBAS Nuri (P.P. Soucek)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2