باب و جامعۀ بابی ایران

167 یباب ۀعماج راتخاس باشی شاهزاده عباس ‌ تبریزی فرزند یحیی خان سرکردۀ قشون و قبلاً کشیکچی های ناحیه امیرخیز تبریز بود و مدتی را ‌ وی ظاهراً از گروه شیخی 181 میرزا بود. در سفر دوّم خود به 182 در کربلا در مجلس درس سیّد کاظم رشتی گذراند. عتبات از طریق آشنایی با بابیانی مثل ملّا مهدی خوئی و دیگر فعّالین آذربایجانی به آیین باب پیوست. در طهران با همکاری بهاءاللّه در لغو فرمان در همان سال برادر سلیمان 183 جایی نرسید ‌ اعدام باب کوشید ولی تلاشش به خان، فرخ خان که با قوای دولتی برای سرکوب بابیان زنجان اعزام شده بود میرزا تقی خان 184 از سوی پیروان ملّا محمّد علی حجت زنجانی کشته شد امیر کبیر که از تمایلات بابی سلیمان خان آ گاه بود با او رفتاری ملایم پیشه کرد و برای آن که نارضایتی خود را از رفت و آمد او با ملّایان مبارز بابی ای که بر سر داشت به ‌ نشان دهد از او خواست که لباس سفید عربی و عمامه خانۀ سلیمان ۱۲۶۶/۱۸۵۰ پس از سال 185 لباس شخصی و کلاه تبدیل نماید. در 186 های محرمانه بابیان به رهبری شیخ علی عظیم شد. ‌ خان مرکز فعّالیّت که به قتل عام بابیان ۱۸۵۲ سوءقصد نافرجام به جان ناصرالدین شاه در سال انجامید، سلیمان خان نیز همراه با دیگر بابیان دستگیر و کشته شتد. قتل آورش مقام خاصّی در تاریخ شهدای آیین بابی به وی بخشیده ‌ فجیع و رنج 187 است. توان به میرزا حسن ‌ از دیگر پیروان باب در میان اهل دیوان در طهران می مستوفی، میرزا محرّم معاون چاپارخانه (اداره پست)، میرزا مسیح نوری های ایران و روس ن.ک. به: ‌ برای خدمات یحیی خان به قاجاریان در دوره جنگ 181 ، وی مأمور 18۴7-18۴9 های ‌ . در زمان قیام سالار سال ۶۷۰-۷۱ ،۹ . ج روضةالصفا .۳۸۱-۸۴ ،۱۰ . ج روضةالصفا انتقال سالار به طهران بود. .23 ظهور الحق مازندرانی، 182 .2۴ ،۳ . ج ظهور الحق مازندرانی، 183 ؛ همچنین ن.ک. سپهر، میرزا محمّد تقی خان ۱۹ a-b میرزا حسین زنجانی، تاریخ، برگ 184 جلد تهران، ۴ ، : قاجاریه. به کوشش م. بهبودیالتواریخ ‌ ناسخ [لسان الملک]، .ناسخ التواریخ . از این پس: سپهر، ۲۹۵ ،۳ . . ج ۱۹۶۵/۱۳۸۵ .2۴ ظهور الحق مازندرانی، 185 .227 شهدای امر؛ ملک خسروی 82 شماره وقایع اتّفاقیه 186 وقایع اتّفاقیه رحمانه سلیمان خان در منابع متعددی آمده است از جمله ‌ شرح اعدام بی 187 . برای منابع اروپایی ن.ک. به: 2۶ ظهور الحق ، و مازندرانی، ۸۲ شماره Browne, Traveller’s 330-31 and Momen Religions 128-46.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2