باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 168 برادرزادۀ میرزا آقا خان نوری و سه منشی دون پایه که جملگی در کشتار سال این امکان نیز وجود دارد که پیش از سال 188 به قتل آمدند اشاره نمود. ۱۸۵۲ بابیان طهران توانسته بودند افراد دیگری را به این آیین جلب نمایند. ۱۸۵۲ ها نیز مأموران دولت با پایگاه ایلاتی و یا خانوادگی به ‌ در دیگر شهرستان این آیین پیوستند. نمونۀ بارز ایشان رضا قلی خان پسر سلیمان خان افشار وی از خوانین ایل افشار 189 صائن قلعه و داماد سیّد کاظم رشتی بود. کرد. با آن ‌ آذربایجان بود و با مقام سرتیپی در قشون آذربایجان خدمت می که پدرش سلیمان خان از پیروان پر و پا قرص حاجی محمّد کریم خان از قلعۀ ۱۲۶۴190/۱۸۴۸ آمد، هنگامی که باب را در سال ‌ کرمانی بشمار می کرد نسبت به او نهایت تکریم و احترام قائل شد. ‌ ماکو به چهریق منتقل می تمایلات بابی رضا قلی خان به آتش اختلافی که از قبل بین او و پدرش سلیمان خان وجود داشت دامن زد. نقش مهم سلیمان خان در درهم شکستن مقاومت بابیان طبرسی و اندکی بعد در اعدام باب در تبریز این اختلاف را چند سال بعد سلیمان خان به حاکم از ارتداد پسر شکایت برد 191 شدیدتر کرد. های یک ‌ و او را متّهم ساخت که در اوج فعّالیّت ضد اسلامی خود گوش خاطر این شکایت رضا قلی خان به زندان افتاد و ‌ موذّن را بریده است. به گویند هنگام اقامت ‌ ملک خانوادگی خود را در صائن قلعه از دست داد. می در طهران در دورۀ ناصری پسرش او را به خاطر اختلافات اعتقادی مسموم توان میرزا لطفعلی سلمانی (احتمالاً از ‌ از دیگر بابیان آذربایجانی می 192 کرد. اهل حق) پیشکار دربار محمّد شاه را نام برد. پس از آن که توسط وحید به آیین بابی ایمان آورد، وحید از او خواست که لوح باب را خطاب به محمّد شاه به او و وزرایش برساند. در نتیجۀ این اقدام وی از سمت خود عزل شد در آنجا میهماندار باب ۱۲۶۶/۱۸۵۰ و در سلماس سکنی گزید. وی در سال 193 بود. .21۶-17 ظهور الحق مازندرانی، 188 Amanat, RR, Ch. 5 درباره سلیمان خان ن.ک. به 189 .1۶9-72 السلطنه ‌ معین 190 .2۴۴ ،3 . ج ناسخ التواریخ برای نقش او در طبرسی ن.ک. سپهر، 191 .173-7۶ السلطنه ‌ معین 192 ۶۶ ، ظهور الحق مازندرانی، 193

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2