باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 16 کسان دیگری دستگیر و زندانی گردند تا این رقم کاهش نیابد. تر ساخت. برای جبران ‌ ها جامعۀ بهائی را منسجم ‌ امّا این سرکوب محرومیّت جوانان بهائی از تحصیلات عالی، استادان بهائی دست به تشکیل ها با سربلندی خود را بهائی ‌ موسّسۀ تحصیلات عالی زدند، بهائیان در دادگاه خواندند و حاضر به تقیّه و رهائی از اعدام یا زندان نشدند. مظلومیت پیشه ها ‌ ساختند ولی مظلومیتی دلیرانه و پر جسارت در ابراز عقاید خود. این ظلم ورزی. همۀ این ‌ را با محبّت و عشق پاسخ دادند و نه با مقابله به مثل و کینه عوامل توجّه گروه بزرگی از ایرانیان که دوست یا فامیل بهائی داشتند به خود المللی و ‌ جلب کرد. پایمال شدن حقوق انسانی ایشان، در مجامع بین دردی بسیاری را در جهان غرب ‌ های خارجی مطرح شد و هم ‌ رسانه ها ‌ برانگیخت. در خارج از ایران فعّالان حقوق بشر ایرانی در جراید و تلویزیون المللی با شجاعت فراوان به دفاع از حقوق بهائیان برخاستند، ‌ و مجامع بین دو فیلمساز ایرانی رضا علّامه زاده و محسن مخملباف دو فیلم مستند دربارۀ بهائیان ساختند که موجب آ گاهی طیف وسیعی از ایرانیان در مورد حقایق های ایرانی ‌ این آیین شد. پرداختن به مسائل مربوط به آیین بهائی برای رسانه در خارج از ایران امری عادّی گردید و بسیاری از ایرانیان با شرکت در ها ‌ های بیشتری از این آیین در آمدند. همۀ این ‌ جلسات بهائی در پی آ گاهی عواملی شد تا ابرهای تیرۀ دوگانگی و سوءظنّی که سالیان دراز بر نام بهائی سایه افکنده بود پراکنده شود و حقایق این آیین بر ایرانیان علاقمند روشن های بیشتری که شاید در راه باشد خواه نا خواه این روند را ‌ گردد. سرکوب میهنان بهائی ‌ ادامه خواهد داد و بر پشتیبانی آشکار و موثّر مردم ایران از هم خود خواهد افزود. بهائیان ممکن است در ایران آینده نیز کماکان به صورت اقلیّتی باقی بمانند ولی ادامۀ این روند افکار و تعالیم بهائی را به عمق جامعۀ ایران برده و چون نیروی اجتماعی پویایی در تحوّل کشور به سوی پیشرفت نقش مؤثری چنین نشان داد که سرزمین ایران پویایی خود ‌ ادا خواهد کرد. این نهضت هم تواند ‌ را در ایجاد تحوّلات عمیق دینی و اجتماعی از دست نداده و هنوز می ها مردم جهان را به خود جلب کند، ‌ منادی افکار والایی باشد که میلیون چنان که گسترش وسیع آیین بهائی در سطح جهانی نشان آنست. شاید مناسب باشد که این سخن را با نقل قولی از ادوارد براون به پایان

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2