باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 196 در اینجا قصد 47˝. دهد ‌ قابلیت خودمان از درک اوصاف او به ما نشان می های باب و ابن عربی، و یا سرشت ‌ پرداختن به جزئیّات ارتباط بین اندیشه های باب ‌ های باب را نداریم، بلکه در پی یافتن سبک و سیاق دلالت ‌ اندیشه در راستای بیان مقام و منزلت او در موضوع مورد بحث، یعنی تفسیر قرآن هستیم. همین قدر کافی است اشاره کنیم که هم باب و هم ابن عربی برای ) تکیه دارند: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا ۴۱:۵۳ ای از قرآن (سوره ‌ تأیید این نظریه به آیه فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنّهُ عَلَى كُلِّ ها[ى گوناگون] و در ‌ هاى خود را در افق ‌ شَيْءٍ شَهِيدٌ (به زودى نشانه‏ هايشان بديشان خواهيم نمود تا برايشان روشن گردد كه او خود حقّ است. ‌ دل ).آيا كافى نيست كه پروردگارت خود شاهد هر چيزى است انگیزد ‌ تکرار چنین دیدگاهی در تفسیر سورۀ بقره، کنجکاوی ما را برمی ذکری از آن نشده است. این متافیزیک به تفسیر سورۀ یوسف که چرا در که ۲:۳ خورد و در قسمتی از تفسیر سورۀ بقره ‌ های اخلاقی گره می ‌ دغدغه لّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ ُینفِقُونَ (آنان ا گوید: ‌ می دارند و از آنچه به ايشان روزى ‌ كه به غيب ايمان مى‏آورند و نماز را بر پا مى کند و در مقدمۀ ‌ تأ کید می ˝ ایمان ˝ كنند.) باب بر کلمۀ ‌ داده‏ايم انفاق مى ولو علم الناس كيف خلق اللّه الخلق ˝ : نویسد ‌ شرحی که بر این بخش آمده می دانست خدا چگونه خلقت را آفریده ‌ (اگر انسان می 48˝.ً لم يلم أحداً أحدا کرد.) این بدان معناست که خدا خلق را بر وفق ‌ کس دیگری را سرزنش نمی طبیعت و خصلت نهادینه شده در ایشان آفریده که حقیقت را بپذیرند یا نفی کنند. دلیل ردّ حقیقت همان دلیل قبول حقیقت است که همان عامل اختیار باشد. و خداوند به آن را به کسانی عطا کرده که قابلیت آن در ایشان نهادینه هاست. ‌ بوده (بما هو علیه). این دانش الهی دانش قابلیت مراد ما از طرح این بحث، گفتگو در این پرسش همیشگی است که آیا شود یا آن که اراده خدا در آن ‌ سرنوشت انسان به ارادۀ خود او تعیین می بینیم که عقاید باب بسیار در توافق با عقاید ‌ دخیل است. در اینجا نیز می 49.˝ الاعیان الثابته ˝ عربی است خصوصاً در مورد اصطلاح بحث برانگیز ‌ ابن ).۵۳ ۱۹۴۶ ، به کوشش عفیفی (قاهرهفصوص الحکم العربی، ‌ ابن 47 : و لو علم الناس کیف خلق اللّه الخلق لم یعلم احدا احداً. ۲۲ محفظۀ ملّی آثار بهائی 48 را تصاویری ˝ عالم مثال ˝ که الاعیان الثابته یا 1۵9 ) ، ص Izutsu برای مثال ن.ک. ایزوتسو ( 49

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2